南开大学元素有机重点实验室

EN

当前位置: 首页 > 研究成果 > 发表论文 > 重点实验室年度论文 > 正文

2019年发表论文目录

来源:元素有机化学国家重点实验室   发布时间:2020/05/15

1. Metal-Free Directed C‒H Bond Activation and Borylation

Jiahang Lv, Xiangyang Chen, Xiao-Song Xue, Binlin Zhao, Yong Liang, Minyan Wang, Liqun Jin, Yu Yuan, Ying Han, Yue Zhao, Yi Lu, Jing Zhao, Wei-Yin Sun, K. N. Houk, Zhuangzhi Shi

Nature, 2019, 575, 336-340

2. Highly Enantioselective Carbene Insertion into N‒H Bonds of Aliphatic Amines

Mao-Lin Li, Jin-Han Yu, Yi-Hao Li, Shou-Fei Zhu, and Qi-Lin Zhou

Science, 2019, 366, 990-994

3. Understanding the Role of Thermodynamics in Catalytic Imine Reductions

Jindong Yang, Jing Xue, and Jinpei Cheng

Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 2913-2926

4. Recent Advances in Nucleophile-Triggered CO2-Incorporated Cyclization Leading to Heterocycles

Sheng Wang, and Chanjuan Xi

Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 382-404

5. Cyclodextrin-Based Multistimuli-Responsive Supramolecular Assemblies and Their Biological Functions

Ying-Ming Zhang, Yao-Hua Liu, and Yu Liu

Adv. Mater., 2019, 1806158

6. A Tandem Organic Solar Cell with PCE of 14.52% Employing Subcells with the Same Polymer Donor and Two Absorption Complementary Acceptors

Lingxian Meng, Yuan-Qiu-Qiang Yi, Xiangjian Wan, Yamin Zhang, Xin Ke, Bin Kan, Yanbo Wang, Ruoxi Xia, Hin-Lap Yip, Chenxi Li, and Yongsheng Chen

Adv. Mater., 2019, 31, 1804723

7. Achieving Both Enhanced Voltage and Current through Fine-Tuning Molecular Backbone and Morphology Control in Organic Solar Cells

Huan-Huan Gao, Yanna Sun, Yao Cai, Xiangjian Wan, Lingxian Meng, Xin Ke, Shitong Li, Yamin Zhang, Ruoxi Xia, Nan Zheng, Zengqi Xie, Chenxi Li, Mingtao Zhang, Hin-Lap Yip, Yong Cao, and Yongsheng Chen

Adv. Energy Mater., 2019, 9, 1901024

8. New Anthracene-Fused Nonfullerene Acceptors for High-Efficiency Organic Solar Cells: Energy Level Modulations Enabling Match of Donor and Acceptor

Huanran Feng, Yuan-Qiu-Qiang Yi, Xin Ke, Jing Yan, Yamin Zhang, Xiangjian Wan, Chenxi Li, Nan Zheng, Zengqi Xie, and Yongsheng Chen

Adv. Energy Mater., 2019, 9, 1803541

9. Controllable Catalytic Difluorocarbene Transfer Enables Access to Diversified Fluoroalkylated Arenes

Xia-Ping Fu, Xiao-Song Xue, Xue-Ying Zhang, Yu-Lan Xiao, Shu Zhang, Yin-Long Guo, Xuebing Leng, K. N. Houk, and  Xingang Zhang

Nat. Chem., 2019, 11, 948-956

10. Heteromultivalent Peptide Recognition by Co-Assembly of Cyclodextrin and Calixarene Amphiphiles Enables Inhibition of Amyloid Fibrillation

Zhe Xu, Shaorui Jia, Wei Wang, Zhi Yuan, Bart Jan Ravoo, and Dong-Sheng Guo

Nat. Chem., 2019, 11, 86-93.

11. Heteroatom-Doped Nanographenes with Structural Precision

Xiao-Ye Wang, Xuelin Yao, Akimitsu Narita, and Klaus Müllen

Acc. Chem. Res., 2019, 52, 2491-2505

12. Site-Specific Tagging of Proteins with Paramagnetic Ions for Determination of Protein Structures in Solution and in Cells

Xun-Cheng Su, and Jia-Liang Chen

Acc. Chem. Res., 2019, 52, 1675-1686

13. Turn-On Supramolecular Host-Guest Nanosystems as Theranostics for Cancer

Hong-Bo Cheng, Ying-Ming Zhang, Yu Liu, and Juyoung Yoon

Chem, 2019, 5, 553-574.

14. Stereodivergent Coupling of 1,3-Dienes with Aldimine Esters Enabled by Synergistic Pd and Cu Catalysis

Qinglong Zhang, Huimin Yu, Lulu Shen,Tianhua Tang, Dongfang Dong, Weiwei Chai, and Weiwei Zi

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 14554-14559

15. Synthesis of Silaketenimine Anion and Its Coupling with Isocyanide

Lizhao Zhu, Jianying Zhang, Hao Yang, and Chunming Cui

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 19600-19604

16. Iron-Catalyzed Dihydrosilylation of Alkynes: Efficient Access to Geminal Bis(silanes) Meng-Yang Hu, Jie Lian, Wei Sun, Tian-Zhang Qiao, and Shou-Fei Zhu

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 4579-4583

17. Alkenyl Exchange of Allylamines via Nickel(0)-Catalyzed C‒C Bond Cleavage

Chao Fan, Xin-Yang Lv, Li-Jun Xiao, Jian-Hua Xie, and Qi-Lin Zhou

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 2889-2893

18. Sequential Functionalization of meta-C‒H and ipso-C‒O Bonds of Phenols

Jiancong Xu, Jingjing Chen, Feng Gao, Shuguang Xie, Xiaohua Xu, and Zhong Jin

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 1903-1907

19. A Dynamic Tetracationic Macrocycle Exhibiting Photoswitchable Molecular Encapsulation

Huang Wu, Yong Chen, Long Zhang, Ommid Anamimoghadam, Dengke Shen, Zhi-Chang Liu, Kang Cai, Cristian Pezzato, Charlotte L. Stern, Yu Liu, and J. Fraser Stoddart

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 1280-1289.

20. In Situ Photoconversion of Multicolor Luminescence and Pure White Light Emission Based on Carbon Dot-Supported Supramolecular Assembly

Huang Wu, Yong Chen, Xianyin Dai, Peiyu Li, J. Fraser Stoddart, and Yu Liu

J. Am. Chem. Soc., 2019,141, 6583-6591.

21. Mechanism and Origins of Enantioselectivities in Spirobiindane-Based Hypervalent Iodine(III)-Induced Asymmetric Dearomatizing Spirolactonizations

Hanliang Zheng, Yueqian Sang, K. N. Houk, Xiao-Song Xue, and Jin-Pei Cheng

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 16046-16056

22. Ambimodal Trispericyclic Transition State and Dynamic Control of Periselectivity

Xiao-Song Xue, Cooper S. Jamieson, Marc Garcia-Borràs, Xiaofei Dong, Zhongyue Yang, and K. N. Houk

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 1217-1221

23. Iridium-Catalyzed Enantioselective C(sp3)‒H Amidation Controlled by Attractive Noncovalent Interactions

Hao Wang, Yoonsu Park, Ziqian Bai, Sukbok Chang, Gang He, and Gong Chen

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 7194-7210.

24. Construction of Natural-Product-Like Cyclophane-Braced Peptide Macrocycles via sp3 C–H Arylation

Bo Li, Xinghua Li, Boyang Han, Zhijie Chen, Xuekai Zhang, Gang He, and Gong Chen

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 9401-9407.

25. Histidine-Specific Peptide Modification via Visible-Light-Promoted C–H Alkylation

Xiaoping Chen, Farong Ye, Xiaosheng Luo, Xueyi Liu, Jie Zhao, Siyao Wang, Qingqing Zhou, Gong Chen, and Ping Wang

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 18230-18237

26. Enhanced Gas Uptake in a Microporous Metal-Organic Framework via a Sorbate Induced-Fit Mechanism

Mei-Hui Yu, Brian Space, Douglas Franz, Wei Zhou, Chaohui He, Libo Li, Rajamani Krishna, Ze Chang, Wei Li, Tong-Liang Hu, and Xian-He Bu

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 17703-17712

27. Direct Transformation of Terminal Alkynes into Amidines by a Silver-Catalyzed Four-Component Reaction

Binbin Liu, Yongquan Ning, Matteo Virelli, Giuseppe Zanoni, Edward A. Anderson, and Xihe Bi

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 1593-1598

28. Plasmon-Enhanced Deuteration under Visible-Light Irradiation

Yueyue Dong, Yanling Su, Lili Du, Ruifeng Wang, Li Zhang, Dongbing Zhao, and Wei Xie

ACS Nano, 2019, 13, 10754-10760

29. Recent Advances about Metal-Organic Frameworks in the Removal of Pollutants from Wastewater

Qiang Gao, Jian Xu, and Xian-He Bu

Coord. Chem. Rev., 2019,378,17-31

30. Metal-Organic Framework-Based Heterogeneous Catalysts for the Conversion of C1 Chemistry: CO, CO2 and CH4

Wen-Gang Cui, Guo-Ying Zhang, Tong-Liang Hu, and Xian-He Bu

Coord. Chem. Rev., 2019,387, 79-120

31. In-situ Synthesis of Molecular Magnetorefrigerant Materials

Sui-Jun Liu, Song-De Han, Jiong-Peng Zhao, Jialiang Xu, and Xian-He Bu

Coord. Chem. Rev., 2019, 394, 39-52

32. Chemistry of s-, p- and f-Block Metal Complexes with Ene-Diamido Ligands

Yunping Bai, Wufeng Chen, Jianfeng Li, and Chunming Cui

Coord. Chem. Rev., 2019, 383, 132-154

33. Recent Advances in Structural Chemistry of Group 14 Zintl Ions

Chao Liu, and Zhong-Ming Sun

Coord. Chem. Rev., 2019, 382, 32-56

34. Ketones and Aldehydes as Alkyl Radical Equivalents for C‒H Functionalization of Heteroarenes

Jianyang Dong, Zhen Wang, Xiaochen Wang, Hongjian Song, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang Sci. Adv., 2019, 5, eaax9955

35. Super-Elasticity of Three-Dimensionally Cross-Linked Graphene Materials All The Way to Deep Cryogenic Temperatures

Kai Zhao, Tengfei Zhang, Huicong Chang, Yang Yang, Peishuang Xiao, Hongtao Zhang, Chenxi Li, Chandra Sekhar Tiwary, Pulickel M. Ajayan, and Yongsheng Chen

Sci. Adv., 2019, 5, eaav2589

36. Proline Isomerization-Regulated Tumor Microenvironment-Adaptable Self-Assembly of Peptides for Enhanced Therapeutic Efficacy

Mingming Li, Yashan Ning, Jialiang Chen, Xingchen Duan, Na Song, Dan Ding, Xuncheng Su, and Zhilin Yu

Nano. Lett., 2019, 19, 7965-7976.

37. Scalable Enantioselective Total Synthesis of (–)-Goniomitine

Huai-Yu Bin, Ke Wang, Dan Yang, Xiao-Hui Yang, Jian-Hua Xie, and Qi-Lin Zhou

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 1174-1177

38. Iridium-Catalyzed Distal Hydroboration of Aliphatic Internal Alkenes

Guangzhu Wang, Xinyi Liang, Lili Chen, Qian Gao, Jian-Guo Wang, Panke Zhang, Qian Peng, and Senmiao Xu

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 131, 8271-8275

39. Spiro Bicyclic Bisborane Catalysts for Metal-Free Chemoselective and Enantioselective Hydrogenation of Quinolines

Xiang Li, Jun-Jie Tian, Ning Liu, Xian-Shuang Tu, Ning-Ning Zeng, and Xiao-Chen Wang

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 4664-4668

40. Copper-Catalyzed Asymmetric Annulation Reactions of Carbenes with 2-Iminyl- or 2-Acyl-Substituted Phenols: Convenient Access to Enantioenriched 2,3-Dihydrobenzofurans

Xin-Shen Liang, Rui-Dong Li, and Xiao-Chen Wang

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 13885-13889

41. Visible-Light Photoredox-Catalyzed and Copper-Promoted Trifluoromethoxylation of Arenediazonium Tetrafluoroborates

Shaoqiang Yang, Miao Chen, and Pingping Tang

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 7840-7844

42. Efficient Room-Temperature Phosphorescence of Solid-State Supramolecule Enhanced by Cucurbit[6]uril

Zhi-Yuan Zhang, Yong Chen, and Yu Liu

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 6028-6032

43. Targeted Polypeptide-Microtubule Aggregation with Cucurbit[8]uril for Enhanced Cell Apoptosis

Ying-Ming Zhang, Jiang-Hua Liu, Qi-Lin Yu, Xin Wen, and Yu Liu

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 10553-10557

44. Ligand-Promoted Iron(III)-Catalyzed Hydrofluorination of Alkenes

Yongtao Xie, Pengwei Sun, Yuxin Li, Siwei Wang, Mengchun Ye, and Zhengming Li

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 7097-7101

45. Nucleophilicity Scale for the Reactivity of Diazaphospholenium Hydrides: Structural Insights and Synthetic Applications

Jingjing Zhang, Jindong Yang, and Jinpei Cheng

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 5983-5987

46. Catalytic Enantioselective Cyclopropenation of Internal Alkynes: Access to Difluoromethylated Three-Membered Carbocycles

Zhi-Qi Zhang, Meng-Meng Zheng, Xiao-Song Xue, Ilan Marek, Fa-Guang Zhang, Jun-An Ma

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 18191-18196

47. A Giant Dy-76 Cluster: A Fused Bi-Nanopillar Structural Model for Lanthanide Clusters

Xiao-Yu Li, Hai-Feng Su, Quan-Wen Li, Rui Feng, Hui-Yun Bai, Hua-Yu Chen, Jian Xu, and Xian-He Bu

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 10184-10188

48. Engineering Donor-Acceptor Heterostructure Metal-Organic Framework Crystals for Photonic Logic Computation

Xiao-Ting Liu, Kang Wang, Ze Chang, Ying-Hui Zhang, Jialiang Xu, Yong-Sheng Zhao, and Xian-He Bu

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 13890-13896

49. Structure Switching and Modulation of the Magnetic Properties in Diarylethene-Bridged Metallosupramolecular Compounds by Controlled Coordination-Driven Self-Assembly Zhao-Yang Li, Jing-Wei Dai, Marko Damjanovic, Takuya Shiga, Jin-Hua Wang, Jia Zhao, Hiroki Oshio, Masahiro Yamashita, and Xian-He Bu

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 4339-4344

50. A Dual-Stimuli-Responsive Coordination Network Featuring Reversible Wide-Range Luminescence-Tuning Behavior

Zhao-Quan Yao, Jian Xu, Bo Zou, Zhenpeng Hu, Kai Wang, Yi-Jia Yuan, Ya-Ping Chen, Rui Feng, Jian-Bo Xiong, Jialei Hao, and Xian-He Bu

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 5614-5618

51. A Noncovalent Fluorescence Turn-on Strategy for Hypoxia Imaging

Wen-Chao Geng, Shaorui Jia, Zhe Zheng, Zhihao Li, Dan Ding and Dong-Sheng Guo

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 2377-2381.

52. Regioselective Functionalization of Stable BN-Modified Luminescent Tetraphenes for High-Resolution Fingerprint Imaging

Huanan Huang, Ying Zhou, Meng Wang, Jianying Zhang, Xiaohua Cao, Shitao Wang, Dapeng Cao, and Chunming Cui

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 10132-10137

53. Phosphanyl Cyanophosphide Salts: Versatile PCN Building Blocks

Zhongshu Li, Jaap E. Borger, Fabian Mgller, Jeffrey R. Harmer, Cheng-Yong Su, and Hansjçrg Grgtzmacher

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 11429-11433

54. Palladium-Catalyzed Intermolecular [4+1] Spiroannulation by C(sp3)‒H Activation and Naphthol Dearomatization

Bojun Tan, Lu Bai, Pin Ding, Jingjing Liu, Yaoyu Wang, and Xinjun Luan

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 1474-1478

55. Rhodium-Catalyzed PIII-Directed ortho-C–H Borylation of Arylphosphines

Jian Wen, Dingyi Wang, Jiasheng Qian, Di Wang, Chendan Zhu, Yue Zhao, and Zhuangzhi Shi Angew. Chem. Int. Ed.,  2019, 58, 2078-2082

56. Structure and Bonding in [Sb@In8Sb12]3− and [Sb@In8Sb12]5−

Chao Liu, Nikolay V. Tkachenko, Ivan A. Popov, Nikita Fedik, Xue Min, Cong-Qiao Xu, Jun Li, John E. McGrady, Alexander I. Boldyrev, and Zhong-Ming Sun

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 8367-8371

57. Copper-Catalyzed Cascade Cyclization of Indolyl Homopropargyl Amides: Stereospecific Construction of Bridged Aza-[n.2.1] Skeletons

Tong-De Tan, Xin-Qi Zhu, Hao-Zhen Bu, Guocheng Deng, Yang-Bo Chen, Rai-Shung Liu, and Long-Wu Ye

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 9632-9639

58. Chiral Spiro Phosphoric Acid-Catalyzed Friedel-Crafts Conjugate Addition/ Enantioselective Protonation Reactions

Yi-Pan Li, Zi-Qi Li, Biying Zhou, Mao-Lin Li, Xiao-Song Xue, Shou-Fei Zhu, and Qi-Lin Zhou

ACS Catal., 2019, 9, 6522-6529

59. Rhodium-Catalyzed Si–H Bond Insertion Reactions Using Functionalized Alkynes as Carbene Precursors

Ming-Yao Huang, Ji-Min Yang, Yu-Tao Zhao, and Shou-Fei Zhu

ACS Catal., 2019, 9, 5353-5357

60. C(sp3)–H Bond Arylation and Amidation of Si-Bound Methyl Group via Directing Group Strategy

Jie-Lian Han, Ying Qin, and Dongbing Zhao

ACS Catal., 2019, 9, 6020-6026

61. Potassium Yttrium Ate Complexes: Synergistic Effect Enabled Reversible H2 Activation and Catalytic Hydrogenation

Dan-Dan Zhai, Hui-Zhen Du, Xiang-Yu Zhang, Yu-Feng Liu, and Bing-Tao Guan

ACS Catal., 2019, 9, 8766-8771

62. Palladium-Catalyzed Amide-Directed Enantioselective Carboboration of Unactivated Alkenes Using a Chiral Monodentate Oxazoline Ligand

Zibo Bai, Sujuan Zheng, Ziqian Bai, Fangfang Song, Hao Wang, Qian Peng, Gong Chen, and Gang He

ACS Catal., 2019, 9, 6502-6509

63. Silver-Catalyzed C- to NCenter Remote Arene Migration

Yongquan Ning, Aroonroj Mekareeya, Kaki Raveendra Babu, Edward A. Anderson, and Xihe Bi

ACS Catal., 2019, 9, 4203-4210

64. Copper-Catalyzed Carboxylation of C−F Bonds with CO2

Si-Shun Yan, Dong-Shan Wu, Jian-Heng Ye, Li Gong, Xin Zeng, Chuan-Kun Ran, Yong-Yuan Gui, Jing Li, and Da-Gang Yu

ACS Catal., 2019, 9, 6987-6992

65. Nickel-Catalyzed Intermolecular Oxidative Heck Arylation Driven by Transfer Hydrogenation

Honggui Lv, Huiying Kang, Biying Zhou, Xiaosong Xue, Keary M. Engle, and Dongbing Zhao

Nat. Commun., 2019, 10, 5025

66. Stereoselective Synthesis of Medium Lactams Enabled by Metal-Free Hydroalkoxylation/Stereospecific [1,3]-Rearrangement

Bo Zhou, Ying-Qi Zhang, Kairui Zhang, Yang-Bo Chen, You Li, Qian Peng, Shou-Fei Zhu, Qi-Lin Zhou, and Long-Wu Ye

Nat. Commun., 2019, 10, 3234

67. Proton Mediated Spin State Transition of Cobalt Heme Analogues

Jianping Zhao, Qian Peng, Zijian Wang, Wei Xu, Hongyan Xiao, Qi Wu, Hao-Ling Sun, Fang Ma, Jiyong Zhao, Cheng-Jun Sun, Jianzhang Zhao, and Jianfeng

Nat. Commun., 2019, 10, 2303

68. Unveiling How Intramolecular Stacking Modes of Covalently Linked Dimers Dictate Photoswitching Properties

Ru-Qiang Lu, Xiao-Yun Yan, Lei Zhu, Lin-Lin Yang, Hang Qu, Xin-Chang Wang, Ming Luo, Yu Wang, Rui Chen, Xiao-Ye Wang, Yu Lan, Jian Pei, Wengui Weng, Haiping Xia, and Xiao-Yu Cao

Nat. Commun., 2019, 10, 5480

69. Guanidinocalix[5]arene for Sensitive Fluorescence Detection and Magnetic Removal of Perfluorinated pollutants

Zhe Zheng, Huijuan Yu, Wen-Chao Geng, Xin-Yue Hu, Yu-Ying Wang, Zhihao Li, Yuefei Wang, and Dong-Sheng Guo

Nat. Commun., 2019, 10, 5762.

70. Use of Trifluoroacetaldehyde N-tfsylhydrazone as a Trifluorodiazoethane Surrogate and its Synthetic Applications

Xinyu Zhang, Zhaohong Liu, Xiangyu Yang, Yuanqing Dong, Matteo Virelli, Giuseppe Zanoni, Edward A. Anderson, and Xihe Bi

Nat. Commun., 2019, 10, 284

71. Design and Application of α-Ketothioesters as 1,2-Dicarbonyl-Forming Reagents

Ming Wang, Zhihong Dai, and Xuefeng Jiang

Nat. Commun., 2019, 10, 2661

72. Regioselective Radical α-Borylation of α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds for Direct Synthesis of α-Borylcarbonyl Molecules

Shi-Chao Ren, Feng-Lian Zhang, Ai-Qing Xu, Yinuo Yang, Min Zheng, Xiaoguo Zhou, Yao Fu, and Yi-Feng Wang

Nat. Commun., 2019, 10, 1934

73. Transition Metal-Free Phosphonocarboxylation of Alkenes with Carbon Dioxide via Visible-Light Photoredox Catalysis

Qiang Fu, Zhi-Yu Bo, Jian-Heng Ye, Tao Ju, He Huang, Li-Li Liao, and Da-Gang Yu

Nat. Commun., 2019, 10, 3592

74. Specific K+ Binding Sites as CO2 Traps in a Porous MOF for Enhanced CO2 Selective Sorption

Na Li, Ze Chang, Hongliang Huang, Rui Feng, Wei-Wei He, Ming Zhong, David G. Madden, Michael J. Zaworotko, and Xian-He Bu

small, 2019, 15, 1900426

75. Small Molecule Acceptors with a Nonfused Architecture for High-Performance Organic Photovoltaics

Yuan-Qiu-Qiang Yi, Huanran Feng, Nan Zheng, Xin Ke, Bin Kan, Meijia Chang, Zengqi Xie, Xiangjian Wan, Chenxi Li, and Yongsheng Chen

Chem. Mater., 2019, 31, 904-911

76. Nickel-Catalyzed Hydroalkylation and Hydroalkenylation of 1,3-Dienes with Hydrazones

Lei Cheng, Ming-Ming Li, Biao Wang, Li-Jun Xiao, Jian-Hua Xie, and Qi-Lin Zhou

Chem. Sci., 2019, 10, 10417-10421

77. A light-Responsive, Self-Immolative Linker for Controlled Drug Delivery via Peptide- and Protein-Drug Conjugates

Chuanlong Zang, Huawei Wang, Tiantian Li, Yingqian Zhang, Jiahui Li, Mengdi Shang, Juanjuan Du, Zhen Xi and Chuanzheng Zhou

Chem. Sci.,2019, 10, 8973-8980

78. Dual-Biomarker-Triggered Fluorescence Probes for Differentiating Cancer Cells and Revealing Synergistic Antioxidant Effects under Oxidative Stress

Changyu Zhang, Qiang-Zhe Zhang, Kun Zhang, Lu-Yuan Li, Michael D. Pluth, Long Yi and Zhen Xi

Chem. Sci., 2019, 10, 1945-1952

79. Visible-Light-Mediated Minisci C–H Alkylation of Heteroarenes with Unactivated Alkyl Halides Using O2 as an Oxidant

Jianyang Dong, Xueli Lyu, Zhen Wang, Xiaochen Wang, Hongjian Song, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Chem. Sci., 2019, 10, 976-982

80. Photo-Responsive Cyclodextrin/Anthracene/Eu3+ Supramolecular Assembly for a Tunable Photochromic Multicolor Cell Label and Fluorescent Ink

Weilei Zhou, Yong Chen, Qilin Yu, Peiyu Li, Xuman Chen, and Yu Liu

Chem. Sci., 2019, 10, 3346-3352.

81. Ultralong Room-Temperature Phosphorescence of Solid-State Supramolecule between Phenylmethylpyridinium and Cucurbit[6]uril

Zhi-Yuan Zhang, and Yu Liu

Chem. Sci., 2019. 10. 7773-7778

82. Access to P-Chiral Phosphine Oxides by Enantioselective Allylic Alkylation of Bisphenols

Guohui Yang, Yao Li, Xin Li, and Jinpei Cheng

Chem. Sci., 2019, 10, 4322-4327

83. Photoredox-mediated Remote C(sp3)‒H Heteroarylation of Free Alcohols

Guoxing Li, Xiafei Hu, Gang He, and Gong Chen

Chem. Sci., 2019, 10, 688-693.

84. Three-Component Vicinal-Diarylation of Alkenes via Directed Transmetalation of Arylboronic Acids

Yun Zhang, Gong Chen, and Dongbing Zhao

Chem. Sci.,2019, 10, 7952-7957

85. Benchmark Selectivity p-Xylene Separation by a Non-Porous Molecular Solid Through Liquid or Vapor Extraction

Na Sun, Shi-Qiang Wang, Ruqiang Zou, Wen-Gang Cui, Anqi Zhang, Tianzhen Zhang, Qi Li, Zhan-Zhong Zhuang, Ying-Hui Zhang, Jialiang Xu, Michael J. Zaworotko, and Xian-He Bu Chem. Sci., 2019, 10, 8850-8854

86. Synthesis and Structure of a Family of Rhodiumpolystannide Clusters [Rh@Sn10]3–, [Rh@Sn12]3–, [Rh2@Sn17]6– and the First Triply-Fused Stannide, [Rh3@Sn24]5–

Chao Liu, Xiao Jin, Lei-Jiao Li, Jun Xu, John E. McGrady, and Zhong-Ming Sun

Chem. Sci., 2019, 10, 4394-4401

87. Metal-Free Alkene Carbooxygenation Followingtandem Intramolecular Alkoxylation/Claisen Rearrangement: Stereocontrolled Access to Bridged[4.2.1] Lactones

Long Li, Xin-Qi Zhu, Ying-Qi Zhang, Hao-Zhen Bu, Peng Yuan, Jinyu Chen, Jingyi Su, Xianming Deng, and Long-Wu Ye

Chem. Sci., 2019, 10, 3123-3129

88. Rhodium(I)-Catalyzed Pauson-Khand-Type Reaction Using Formic Acid as a CO Surrogate: an Alternative Approach for Indirect CO2 Utilization

Xian-Dong Lang, Fei You, Xing He, Yi-Chen Yu, and Liang-Nian He

Green Chem., 2019, 21, 509-514

89. NHC Ligand-Enabled Ni-Catalyzed Reductive Coupling of Alkyne and Imine Using Isopropanol as Reductant

Wei-Wei Yao, Ran Li, Jiang-Fei Li, Juan Sun, and Mengchun Ye

Green Chem., 2019, 21, 2240-2244

90. Multistimuli-Responsive and Photocontrolled Supramolecular Luminescent Gels Constructed by Anthracene-Bridged Bis(dibenzo-24-crown-8) with Secondary Ammonium Salt Polymer. Hong-Guang Fu, Yong Chen, and Yu Liu

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 16117-16122.

91. Rational Construction of Breathing Metal-Organic Frameworks through Synergy of a Stretchy Ligand and Highly Variable π-π Interaction

Ying Zhang, Xiao-Qing Meng, Hao-Jing Ding, Xi Wang, Mei-Hui Yu, Shu-Ming Zhang, Ze Chang, and Xian-He Bu

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 20995-21003

92. Nitrogen-Doped Carbon Cages Encapsulating CuZn Alloy for Enhanced CO2 Reduction

Xiaosong Hu, Chaoyue Zhao, Xin Hu, Qingxin Guan, Yanlin Wang, and Wei Li

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 25100-25107

93. Facile Fluorescence Monitoring of Gut Microbial Metabolite Trimethylamine N-Oxide via Molecular Recognition of Guanidinium-Modified Calixarene

Huijuan Yu, Wen-Chao Geng, Zhe Zheng, Jie Gao, Dong-Sheng Guo, and Yuefei Wang

Theranostics, 2019, 9, 4624-4632.

94. Gene Delivery Based on Macrocyclic Amphiphiles

Wen-Chao Geng, Qiaoxian Huang, Zhe Xu, Ruibing Wang, and Dong-Sheng Guo

Theranostics,2019, 9, 3094-3106.

95. Metal-Free Photocatalytic Synthesis of exo-Iodomethylene 2-Oxazolidinones: An Alternative Strategy for CO2 Valorization with Solar Energy

Xing He, Xiang-Yang Yao, Kai-Hong Chen, and Liang-Nian He

ChemSusChem, 2019, 12, 5081-5085

96. High Ampacity of Superhelix Graphene/Copper Nanocompo-Site Wires by a Synergistic Growth-Twisting-Drawing Strategy

Kai Zhao, Tengfei Zhang, Ai Ren, Yang Yang , Peishuang Xiao, Zhen Ge, Yanfeng Ma, and Yongsheng Chen

Carbon, 2019, 141, 198-208

97. Room-Temperature Phosphorescence and Reversible White Light Switch Based on a Cyclodextrin Polypseudorotaxane Xerogel

Jing-Jing Li, Heng-Yi Zhang, Yi Zhang, Wei-Lei Zhou, and Yu Liu

Adv. Optical Mater., 2019, 1900589.

98. Constructing Pyridinic N-Rich Aromatic Ladder Structure Catalysts from Industrially Available Polyacrylonitrile Resin for Acetylene Hydrochlorination

Xianliang Qiao, Chaoyue Zhao, Zhiqiang Zhou, Qingxin Guan, and Wei Li

ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7, 17979-17989

99. A Cyclopentadithiophene-Bridged Small Molecule Acceptor with Near-Infrared Light Absorption for Efficient Organic Solar Cells

Yuan-Qiu-Qiang Yi, Huanran Feng, Xin Ke, Jing Yan, Meijia Chang, Xiangjian Wan, Chenxi Li, and Yongsheng Chen

J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 4013-4019

100.Rhenium-Catalyzed Intramolecular Carboalkoxylation and Carboamination of Alkynes for the Synthesis of C3-Substituted Benzofurans and Indoles

Ming-Guang Rong, Tian-Zhu Qin, Weiwei Zi

Org. Lett., 2019, 21, 5421-5425

101.Phosphine Sequentially Catalyzed Domino 1,6-Addition/Annulation: Access to Functionalized Chromans and Tetrahydroquinolines with an Ethynyl-Substituted All-Carbon Quaternary Center

Yannan Zhu, Dan Wang, and You Huang

Org. Lett., 2019, 21, 908-912

102.Sequential Phosphine-Catalyzed [4+2] Annulation of β′-Acetoxy Allenoates: Enantioselective Synthesis of 3-Ethynyl-Substituted Tetrahydroquinolines

Qinglong Zhang, Hongxing Jin, Jiaxu Feng, Yannan Zhu, Penghao Jia, Chengzhou Wu, and You Huang

Org. Lett., 2019, 21, 1407-1411

103.Phosphine-Catalyzed Domino [3+3] Cyclization of para-Quinamines with Morita-Baylis-Hillman Carbonates: Access to Hydroquinoline Derivatives

Hongxing Jin, Jingxiong Lai, and You Huang

Org. Lett., 2019, 21, 2843-2846

104.Phosphine-Catalyzed Divergent [4+3] Domino Annulations of CF3-Containing Imines with MBH Carbonates: Construction of Perfluoroalkylated Benzazepines

Junlong Chen, Zhongmo Yin, and You Huang

Org. Lett., 2019, 21,7060-7064

105.Chiral Spiro Phosphoramide-Catalyzed Sulfa-Michael Addition/enantioselective Protonation of Exocyclic Enones

Yi-Pan Li, Shou-Fei Zhu, and Qi-Lin Zhou

Org. Lett., 2019, 21, 9391-9395

106.Cobalt-Catalyzed Cyclization/Hydroboration of 1,6-Diynes with Pinacolborane

Qiang Huang, Meng-Yang Hu, and Shou-Fei Zhu

Org. Lett., 2019, 21, 7883-7887

107.Enantioselective Hydrogenation of Racemic α-Arylamino Lactones to Chiral Amino Diols with Site-Specifically Modified Chiral Spiro Iridium Catalysts

Xue-Song Gu, Na Yu, Xiao-Hui Yang, An-Te Zhu, Jian-Hua Xie, and Qi-Lin Zhou

Org. Lett., 2019, 21, 4111-4115

108.Stereodiverse Iterative Synthesis of 1,3-Polyol Arrays through Asymmetric Catalytic Hydrogenation. Formal Total Synthesis of (‒)-Cyanolide A

Wen Che, Yu-Zhen Li, Jin-Chi Liu, Shou-Fei Zhu, Jian-Hua Xie, and Qi-Lin Zhou

Org. Lett., 2019, 21, 2369-2373

109.Palladium(II)-Catalyzed Remote meta-C‒H Functionalization of Aromatic Tertiary Amines Bo Wang, Yu Zhou, Niuniu Xu, Xiufang Xu, Xiaohua Xu, and Zhong Jin

Org. Lett., 2019, 21, 1885-1889

110.Sequential ortho-C‒H and ipso-C‒O Functionalization Using a Bifunctional Directing Group Jingjing Chen, Jiancong Xu, Yu Zhou, Shuguang Xie, Feng Gao, Xiaohua Xu, and Zhong Jin

Org. Lett., 2019, 21, 7928-7932

111.Catalytic Intermolecular Coupling of Rhodacyclopentanones with Alcohols Enabled by Dual Directing Strategy

Ya-Lin Zhang, Rui-Ting Guo, Jia-Hao He, and Xiao-Chen Wang

Org. Lett., 2019, 21, 4239-4244

112.Sulfhydryl-Directed Iridium-Catalyzed C–H/Diazo Coupling and Tandem Annulation of Naphthalene-1-thiols

Kelu Yan, Yong Kong, Bin Li, and Baiquan Wang

Org. Lett., 2019, 21, 7000-7003.

113.Direct α-Monofluoroalkenylation of Heteroatomic Alkanes via a Combination of Photoredox Catalysis and Hydrogen-Atom-Transfer Catalysis

Hao Tian, Qing Xia, Qiang Wang, Jianyang Dong, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Org. Lett., 2019, 21, 4585-4589

114.Visible-Light-Induced Copper-Catalyzed Decarboxylative Coupling of Redox-Active Esters with N-Heteroarenes

Xue-Li Lyu, Shi-Sheng Huang, Hong-Jian Song, Yu-Xiu Liu, and Qing-Min Wang

Org. Lett., 2019, 21, 5728-5732

115.Cucurbit[8]uril-Mediated Polypseudorotaxane for Enhanced Lanthanide Luminescence Behavior in Water

Wei-Lei Zhou, Yong Chen, Xian-Yin Dai, Hao-Yang Zhang, and Yu Liu

Org. Lett. , 2019, 21, 9363-9367

116.Dimeric Potassium Amide-Catalyzed α-Alkylation of Benzyl Sulfides and 1,3-Dithianes

Yu-Feng Liu, Lei Zheng, Dan-Dan Zhai, Xiang-Yu Zhang, and Bing-Tao Guan

Org. Lett., 2019, 21, 5351-5356

117.Dynamic Kinetic Resolution of Axially Chiral Naphthamides via Atroposelective Allylic Alkylation Reaction

Shoulei Li, Quan Wu, Chen Yang, Xin Li, and Jinpei Cheng

Org. Lett. ,2019, 21, 5495-5499

118.Visible-Light-Triggered Cyanoalkylation of para-Quinone Methides and Its Application to the Synthesis of GPR40 Agonists

Wei Zhang, Chen Yang, Zhipei Zhang, Xin Li, and Jinpei Chen

Org. Lett., 2019, 21, 4137-4142

119.Visible-Light-Driven Neutral Nitrogen Radical Mediated Intermolecular Styrene Difunctionalization

Quan-Qing Zhao, Man Li, Xiao-Song Xue, Jia-Rong Chen, Wen-Jing Xiao

Org. Lett. , 2019, 21, 3861-3865

120.Chemodivergent and Stereoselective Construction of gem-Difluoroallylic Amines from Masked Difluorodiazo Reagents

Jun-Liang Zeng, Yue Zhang, Meng-Meng Zheng, Zhi-Qi Zhang, Xiao-Song Xue, Fa-Guang Zhang, and Jun-An Ma

Org. Lett., 2019, 21, 8244-8249

121.Transition-Metal-Free ipso-Trifluoromethyithiolation of Lithium Aryl Boronates

Feng Shen, Hanliang Zheng, Xiao-Song Xue, Long Lu, and Qilong Shen

Org. Lett.,2019, 21, 6347-6351

122.Copper (I)-Catalyzed Enantioselective Intramolecular Aminotrifluoromethylation of O-Homoallyl-Benzimidates

Xue-Qing Mou, Feng-Ming Rong, Heng Zhang, Gong Chen, and Gang He

Org. Lett., 2019, 21, 4657-4661.

123.Silver-Mediated [3+2] Cycloaddition of Alkynes and N-Isocyanoiminotriphenylphosphorane: Access to Monosubstituted Pyrazoles

Fanhua Yi, Wanjun Zhao,Zikun Wang,and Xihe Bi

Org. Lett., 2019, 21, 3158-3161

124.Rapid Synthesis of γ-Arylated Carbonyls Enabled by the Merge of Copper- and Photocatalytic Radical Relay Alkylarylation of Alkenes

Xu-Lu Lv, Cong Wang, Qiao-Li Wang, and Wei Shu

Org. Lett., 2019, 21, 56-59

125.γ-Alkylation of Alcohols Enabled by Visible-Light Induced 1,6-Hydrogen Atom Transfer

Wei Shu, Hui Zhang, and Yan Huang

Org. Lett., 2019, 21, 6107-6111

126.Copper(I)-Catalyzed Kinetic Resolution of exo-3- Oxodicyclopentadienes and endo-3-Oxodicyclopentadiene

Xin Chang, Xi-Shang Sun, Chao Che,Yuan-Zheng Hu, Hai-Yan Tao, and Chun-Jiang Wang

Org. Lett., 2019, 21, 1191-1196

127.Catalytic Asymmetric Synthesis of α-Trifluoromethyl Homoallylic Amines via Umpolung Allylation/2-Aza-Cope Rearrangement: Stereoselectivity and Mechanistic Insight

Li-Min Shi, Xi-Shang Sun, Chong Shen, Zuo-Fei Wang, Hai-Yan Tao, and Chun-Jiang Wang

Org. Lett., 2019, 21, 4842-4848

128.Catalytic Asymmetric Umpolung Allylation/2-Aza-Cope Rearrangement for the Construction of α-Tetrasubstituted α-Trifluoromethyl Homoallylic Amines

Chong Shen, Ruo-Qing Wang, Liang Wei, Zuo-Fei Wang, Hai-Yan Tao,and Chun-Jiang Wang

Org. Lett., 2019, 21, 6940-6945

129.A Strategy To Obtain o-Naphthoquinone Methides: Ag(I)-Catalyzed Cyclization of Enynones for the Synthesis of Benzo[h]chromanes and Naphthopyryliums

Feng Wu, and Shifa Zhu

Org. Lett., 2019, 21, 1488-1492

130.Fluorogenic Assay for Acetohydroxyacid Synthase: Design and Applications

Yonghui Xie, Changyu Zhang, Zhihua Wang, Chao Wei, Ningjing Liao, Xin Wen, Congwei Niu, Long Yi, Zejian Wang, and Zhen Xi

Anal. Chem., 2019, 91, 13582-13590

131.DABCO-Mediated [3+3] Annulation of para-Quinamines: Access to Functionalized 1,2,4-Triazinone Derivatives

Yannan Zhu, Hongxing Jin, and You Huang

Chem. Commun., 2019, 55, 10135-10137

132.Phosphine-Catalyzed Regiodivergent Annulations of γ-Substituted Allenoates with Conjugated Dienes

Zhenjie Gan, Yanchuan Gong, Yunpeng Chu, Er-Qing Li, You Huang, and Zheng Duan

Chem. Commun., 2019, 55, 10120-10123

133.Facile Access to Highly Functionalized Hydroisoquinoline Derivatives via Phosphine-Catalyzed Sequential [3+3]/[3+3] Annulation

Ning Li, Penghao Jia, and You Huang

Chem. Commun., 2019, 55, 10976-10979

134.Phosphine-Catalyzed (3+2)/(2+3) Sequential Annulation Involving a Triple Nucleophilic Addition Reaction of γ-Vinyl Allenoates

Jiaxu Feng, and You Huang

Chem. Commun., 2019, 55, 14011-14014

135.Yttrium Dialkyl Supported by a Silaamidinate Ligand: Synthesis, Structure and Catalysis on Cyclotrimerization of Isocyanates

Deshuai Liu, Dahai Zhou, Hao Yang, Jianfeng Li, and Chunming Cui

Chem. Commun., 2019, 55, 12324-12327

136.Chelation-Directed Remote meta-C–H Functionalization of Aromatic Aldehydes and Ketones

Shuguang Xie, Sen Li, Wenqian Ma, Xiaohua Xu, and Zhong Jin

Chem. Commun., 2019, 55, 12408-12411

137.Visible-Light-Initiated Manganese-Catalyzed Giese Addition of Unactivated Alkyl Iodides to Electron-Poor Olefins

Jianyang Dong, Xiaochen Wang, Zhen Wang, Hongjian Song, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Chem. Commun., 2019, 55, 11707-11710

138.Visible-Light-Induced Intramolecular sp3 C–H Oxidation of 2-Alkyl-Substituted Benzamides for the Synthesis of Functionalized Iminoisobenzofurans

Lingang Wu, Yanan Hao, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Chem. Commun., 2019, 55, 13908-13911

139.Radical Alkylation of C(sp3)–H Bonds with Diacyl Peroxides Under Catalyst-Free Conditions

Hao Tian, Wentao Xu, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Chem. Commun., 2019, 55, 14813-14816

140.Boronate-Crosslinked Polysaccharide Conjugates for pH-Responsive and Targeted Drug Delivery

Yu-Hui Zhang, Ying-Ming Zhang, Jie Yu, Jie Wang, and Yu Liu

Chem. Commun., 2019, 55, 1164-1167

141.A Tumor-Targeting Ru/Polysaccharide/Protein Supramolecular Assembly with High Photodynamic Therapy Ability

Hong-Guang Fu, Yong Chen, Qilin Yu, and Yu Liu

Chem. Commun., 2019, 55, 3148-3151.

142.A Cucurbituril/Polysaccharide/Carbazole Ternary Supramolecular Assembly for Targeted Cell Imaging

Xuan Wu, Yong Chen, Qilin Yu, Feng-Qing Li, and Yu Liu

Chem. Commun., 2019,55, 4343-4346.

143.Photocontrolled Morphological Conversion and Chiral Transfer of a Snowflake-Like Supramolecular Assembly Based on Azobenzene-Bridged bis(Dibenzo-24-Crown-8) and a Cholesterol Derivative

Hui-Juan Wang, Heng-Yi Zhang, Huang Wu, Xian-Yin Dai, Pei-Yu Li, and Yu Liu

Chem. Commun., 2019,55, 4499-4502.

144.Photoreaction-Driven Two-Dimensional Periodic Polyrotaxane-Type Supramolecular Nanoarchitecture

Cai-Cai Zhang, Ying-Ming Zhang, Zhi-Yuan Zhang, Xuan Wu, Qi-Lin Yu, and Yu Liu

Chem. Commun., 2019,55, 8138-8141.

145.Enzyme-Responsive Sulfatocyclodextrin/Prodrug Supramolecular Assembly for Controlled Release of Anticancer Drug Chlorambucil

Xin-Ran Guan, Yong Chen, Xuan Wu, Pei-Yu Li, and Yu Liu

Chem. Commun., 2019, 55, 953-956

146.Amphiphilic Multi-Charged Cyclodextrins and Vitamin K Co-Assembly as a Synergistic Coagulant

Pei-Yu Li, Yong Chen, Chang-Hui Chen, and Yu Liu

Chem. Commun., 2019, 55, 11790-11793.

147.Two-Dimensional Supramolecular Assemblies Based on β-Cyclodextrin-Grafted Graphene Oxide for Mitochondrial Dysfunction and Photothermal Therapy

Bing Zhang, Qi-Lin Yu, Ying-Ming Zhang, and Yu Liu

Chem. Commun., 2019, 55, 12200-12203

148.Photo-Controlled Chirality Transfer and FRET Effects Based on Pseudo[3]rotaxane

Hong-Guang Fu, Heng-Yi Zhang, Hao-Yang Zhang, and Yu Liu

Chem. Commun., 2019, 55, 13462-13465.

149.Asymmetric Synthesis of Atropisomeric Pyrazole via an Enantioselective Reaction of Azonaphthalene with Pyrazolone

Huijun Yuan, Yao Li, Hanhui Zhao, Zhihong Yang, Xin Li, and Wenjun Li

Chem. Commun., 2019, 55, 12715-12718

150.A Hyaluronidase/ATP Tandem Stimuli-Responsive Supramolecular Assembly

Jie Gao, Huijuan Yu, Fang-Yuan Chen, Xin-Yue Hu, Yuefei Wang, and Dong-Sheng Guo

Chem. Commun., 2019, 55, 14387-14390.

151.Rhodium(III) vs. Cobalt(III): a Mechanistically Distinct Three-Component C–H Bond Addition Cascade Using a Cp*RhIII Catalyst

Ruirui Li, Cheng-Wei Ju, and Dongbing Zhao

Chem. Commun., 2019, 55, 695-698

152.Enantioselective Synthesis of Multi-Nitrogencontaining Heterocycles Using Azoalkenes as key Intermediates

Liang Wei, Chong Shen, Yuan-Zhen Hu, Hai-Yan Tao, and Chun-Jiang Wang

Chem. Commun., 2019, 55, 6672-6684

153.Rhodium Catalyzed C–C Bond Cleavage/Coupling of 2-(Azetidin-3-ylidene)acetates and Analogs

Xuan Yang, Wei-Yu Kong, Jia-Ni Gao, Li Cheng, Nan-Nan Li, Meng Li, Hui-Ting Li, Jun Fan, Jin-Ming Gao, Qin Ouyang, and Jian-Bo Xie

Chem. Commun., 2019, 55, 12707-12710

154.Cu-Catalyzed Highly Selective Reductive Functionalization of 1,3-Diene Using H2O as a Stoichiometric Hydrogen Atom Donor

Qifan Li, Xiaoyang Jiao, Mimi Xing, Penglin Zhang, Qian Zhao, and Chun Zhang

Chem. Commun., 2019, 55, 8651-8654

155.Construction of Polycyclic Bridged Indenederivatives by a Tandem 1,3-Rearrangement/ Intramolecular Friedel–Crafts Cyclization of Propargyl Acetates

Jiantao Zhang, Zhehui Liao, Lianfen Chen, Huanfeng Jiang, and Shifa Zhu

Chem. Commun., 2019, 55, 7382-7385

156.Double Dehydrogenation of Carbocyclic β-Dicarbonyl Compounds: Koser’s Reagent Can Do What Iodine(V) Reagents Can

Shan-Shan Liu , Li Wang , Ya-Nan Duan , Ao Yu, and Chi Zhang

Sci. China Chem., 2019, 62, 597-601

157.DNA Damage in Nucleosomes

Mengtian Ren, Jing Bai, Zhen Xi, and Chuanzheng Zhou

Sci. China Chem., 2019, 62, 561-570

158.Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Graphene Era

Xiao-Ye Wang, Xuelin Yao,and Klaus Müllen

Sci. China Chem., 2019, 62, 1099-1144

159.Recent Advances in New Trifluoromethoxylation Reagents

Xiaofei Zhang, and Pingping Tang

Sci. China Chem., 2019, 62, 525-532.

160.Molecular Recognition and Biological Application of Modified β-Cyclodextrins

Ying-Ming Zhang, Qiao-Yan Xu, and Yu Liu

Sci. China Chem., 2019, 62, 549-560

161.Quinine-Derived Thiourea Promoted Enantioselective Michael Addition Reactions of 3-Substituted Phthalides to Maleimides

Jie Wang, Xin Li, and Jinpei Cheng

Sci. China Chem., 2019, 62, 649-652.

162.Synthesis of Reversible PAD4 Inhibitors via Copper-Catalyzed C–H Arylation of Benzimidazole

Zhengwei Guo, Lai Shi, Bo Wang, and Gang He

Yanming Wang, and Gong Chen

Sci. China Chem., 2019, 62, 592-596

163.Rare-Earth Metal Catalysts for Alkene Hydrosilylation

Deshuai Liu, Boyu Liu, Zexiong Pan, Jianfeng Li, and Chunming Cui

Sci. China Chem., 2019, 62, 571-582

164.DFT Studies on the Mechanism of Acetylene Hydrochlorination over Gold-Based Catalysts and Guidance for Catalyst Construction

Chaoyue Zhao, Qingxin Guan, and Wei Li

Inorg. Chem. Front. , 2019, 6, 2944-2952

165.Selective Hydrogenation of CO2 over a Ce Promoted Cu-Based Catalyst Confined by SBA-15

Xiaosong Hu, Chaoyue Zhao, Qingxin Guan, Xin Hu, Wei Li, and Jun Chen

Inorg. Chem. Front. , 2019, 6, 1799-1812

166.Constructing of Fragmentary g-C3N4 Framework with Rich Nitrogen Defects as Highly Efficient Metal-Free Catalyst for Acetylene Hydrochlorination

Xianliang Qiao, Zhiqiang Zhou, Xinyu Liu, Chaoyue Zhao, Qingxin Guan, and Wei Li

Catal. Sci. Technol., 2019, 9, 3753-3762

167.Fluorination-Modulated End Units for Highperformance Non-Fullerene Acceptors Based Organic Solar Cells

Yanna Sun, Huan-Huan Gao, Yuan-Qiu-Qiang Yi, Xiangjian Wan, Huanran Feng, Xin Ke, Yamin Zhang, Jing Yan, Chenxi Li, and Yongsheng Chen

Sci China Mater, 2019, 62, 1210-1217

168.Recent Advances in Luminescent Metal-Organic Frameworks for Chemical Sensors

Jie He, Jialiang Xu, Jiacheng Yin, Na Li, and Xian-He Bu

Sci China Mater, 2019, 62, 1655-1678

169.Synthesis of Tridentate Chiral Spiro Aminophosphine-Oxazoline Ligands and Application to Asymmetric Hydrogenation of α-Keto Amides

Feng-Hua Zhang, Chen Wang, Jian-Hua Xie, and Qi-Lin Zhou

Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 2832-2835

170.Iodine-Catalyzed Oxidative Rearrangement of Amines to α-Amino Acetals and α-Amino Aldehydes

Min-Jie Zhou, Shou-Fei Zhu, and Qi-Lin Zhou

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 1289-1294

171.Rhodium(III)-Catalyzed Intermolecular Unactivated Secondary C(sp3)‒H Bond Amidation Assisted by 3,5-Dimethylpyrazole

Yanwei Wang, Hongxin Liu, Bin Li, and Baiquan Wang

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 1564-1569.

172.Free-Amine-Directed Iridium-Catalyzed C‒H Bond Activation and Cyclization of Naphthalen-1-amines with Diazo Compounds Leading to Naphtho[1,8-bc]pyridines

Kelu Yan, Yongxue Lin, Yong Kong, Bin Li, and Baiquan Wang

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 1570-1575.

173.Palladium-Catalyzed Inert C‒H Bond Activation and Cyclocarbonylation of Isoquinolones with CO2 Leading to Isoindolo[2,1-b]isoquinoline-5,7-Diones

Kelu Yan, Junbin Jin, Yong Kong, Bin Li, and Baiquan Wang

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 3080-3085.

174.One-Pot Copper-Catalyzed Cascade Bicyclization Strategy for Synthesis of 2-(1H-Indol-1-yl)-4,5-dihydrothiazoles and 2-(1H-Indol-1-yl)thiazol-5-yl Aryl Ketones with Molecular Oxygen as an Oxygen Source

Jialin Xie,Zhonglin Guo, Yuanqiong Huang, Yi Qu, Hongjian Song, Haibin Song, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 490-495

175.Synthesis of Functionalized Spirocyclic Indolines by Visible Light-Induced One-Pot Sequential Difluoromethylative Dearomatization, Hydroxylation, and Substitution Reactions. Qiang Wang, Yi Qu, Yuxiu Liu, Haibin Song, and Qingmin Wang

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 4739-4747

176.Sulfoxonium Ylides as Carbene Precursors: Rhodium(III)-Catalyzed Sequential C‒H Functionalization, Selective Enol Oxygen-Atom Nucleophilic Addition, and Hydrolysis

Yuanqiong Huang, Xueli Lyu, Hongjian Song, and Qingmin Wang

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 5272–5276

177.Kinetic Resolution of Axially Chiral 2-Nitrovinyl Biaryls Catalyzed by a Bifunctional Thiophosphinamide

Liying Cui, Youming Wang, Zhijin Fan, Zhengming Li, and Zhenghong Zhou

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 3575-3581

178.Reaction of Isoquinolin-1(2H)-Ones with Methylenecyclopropanes via Rhodium(III)-Catalyzed C‒H Activation

You-Quan Zhu, Yun-Xia Niu, Li-Wen Hui, Jing-Li He, and Kun Zhu

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 2897-2903

179.Reaction of Cycloalkene-1-carboxamides with Aryl Boronates via Rhodium(III)-Catalyzed C‒H Activation: A Versatile Route to 3,4-Cycloalkaquinolin-2(1H)-ones

You-Quan Zhu, Li-Wen Hui, Yun-Xia Niu, Lin-Ge Lv, and Kun Zhu

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 5400-5405

180.Silver-Catalyzed Sequential Cascade Reaction of Isocyanides with 1-(2-Ethynyl-phenyl)-prop-2-yn-1-ol: Access to Benzo[b]fluorenes and Benzofuran-Pyrroles

Jian-Quan Liu, Xinyi Chen,Xuanyu Shen,Yihan Wang, Xiang-Shan Wang,and Xihe Bi

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 1543-1548

181.Enantioselective Synthesis of CF3-Containing 3,2’-Pyrrolidinyl Spirooxindoles and Dispirooxindoles via Thiourea-Catalyzed Domino Michael/Mannich [3+2] Cycloaddition Reactions

Ye Lin, Yong-Xing Song, and Da-Ming Du

Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 1064-1070

182.Cobalt-Based Catalysis for Carboxylative Cyclization of Propargylic Amines with CO2 at Atmospheric Pressure

Zhi-Hua Zhou, Shu-Mei Xia, Si-Yuan Huang, Yu-Zhong Huang, Kai-Hong Chen, and Liang-Nian He

J. CO2 Util., 2019, 34, 404-410

183.An Alternative Route of CO2 Conversion: Pd/C-catalyzed Oxazolidinone Hydrogenation to HCOOH and Secondary Alkyl-(2-arylethyl)amines with One Stone Two Bird Strategy. Yu-Nong Li, Xiao-Fang Liu, and Liang-Nian He

J. CO2 Util., 2019, 29, 74-81.

184.Visible-Light Photocatalysis of the Ketyl Radical Coupling Reaction

Qing Xia, Jianyang Dong, Hongjian Song, and Qingmin Wang

Chem. Eur. J., 2019, 25, 2949-2961

185.Trifluoromethylation and Monofluoroalkenylation of Alkenes through Radical-Radical Cross-Coupling

Qiang Wang, Yi Qu, Hao Tian, Yuxiu Liu, Hongjian Song, and Qingmin Wang

Chem. Eur. J., 2019, 25, 8686-8690

186.Synergistic Cu/Pd-Catalyzed Asymmetric Allenylic Alkylation of Azomethine Ylides for the Construction of α-Allene-Substituted Nonproteinogenic α-Amino Acids

Hua-Chao Liu,Yuan-Zheng Hu, Zuo-Fei Wang, Hai-Yan Tao, and Chun-Jiang Wang

Chem. Eur. J., 2019, 25, 8681-8685

187.Metal-, Photocatalyst-, and Light-Free Late-Stage C‒H Alkylation of N-Heteroarenes with Organotrimethylsilanes Using Persulfate as a Stoichiometric Oxidant.

Jianyang Dong, Xiaochen Wang, Zhen Wang, Hongjian Song, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Org. Chem. Front., 2019, 6, 2902-2906

188.Construction and Heterogeneous Photooxidization Reactivity of a Cyclodextrin/Porphyrin Polyrotaxane Network

Wei-Lei Zhou, Xuan Zhao, Yong Chen, and Yu Liu

Org. Chem. Front., 2019,6, 10-14.

189.Ring-Opening C(sp3)–C Coupling of Cyclobutanone Oxime Esters for the Preparation of Cyanoalkyl Containing Heterocycles Enabled by Photocatalysis

Wei Zhang, Yuliang Pan, Chen Yang, Xin Li, and Bin Wang

Org. Chem. Front., 2019, 6, 2765-2770

190.Catalyst-Free Amination of α-CyanoarylAcetates Enabled by Single-Electron Transfer

Wei Zhang, Hanliang Zheng, Yang Liu, Ao Yu, Chen Yang, Xin Li, and Jinpei Cheng

Org. Chem. Front., 2019, 6, 1900-1904

191.Minisci C‒H Alkylation of N-Heteroarene with Aliphatic Alcohol via β-Scission of Alkoxy Radical

Xiafei Hu, Guo-Xing Li, Gang He, and Gong Chen

Org. Chem. Front., 2019, 6, 3205-3209.

192.Influence of Sulfonyl Substituents On The Decomposition of N-SULFONYLHYDRAZONES at Room Temperature

Zhaohong Liu, Kaki Raveendra Babu, Feng Wang, Yang Yang, and Xihe Bi

Org. Chem. Front., 2019, 6, 121-124

193.Synthesis of α-Hydroxy Ketones by Copper(I)-Catalyzed Hydration of Propargylic Alcohols: CO2 as Cocatalyst under Atmospheric Pressure

Zhi-Hua Zhou, Xiao Zhang, Yong-Fu Huang, Kai-Hong Chen, and Liang-Nian He

Chin. J. Catal., 2019, 40, 1345-1351.

194.Protic Ionic Liquid-Catalyzed Synthesis of Oxazolidinones Using Cyclic Carbonates as Both CO2 Surrogate and Sustainable Solvent

Xian-Dong Lang, Zheng-Ming Li, and Liang-Nian He

Catal. Today, 2019, 324, 167-173.

195.Intramolecular Cyclopropanation of Alkali-Metal-Substituted Silylene with the Aryl Substituent of an N-Heterocyclic Framework

Lizhao Zhu, Jianying Zhang, and Chunming Cui

Inorg. Chem., 2019, 58, 12007-12010

196.Encapsulation of an Ionic Bond in Fullerenes: What is the Difference?

Yiyun Wang, Yingying Shi, Xingting Fan, Juan Ren, and Xianglei Kong

Inorg. Chem., 2019, 58, 3601-3605.

197.Nickel-Iron Dithiolato Hydrides Derived from H2 Activation by Their µ-Hydroxo Ligand-Containing Analogues

Li-Cheng Song, Xi-Yue Yang, Xiu-Yun Gao, and Meng Cao

Inorg. Chem., 2019, 58, 39-42.

198.Bifurcated Hydrogen-Bond-Stabilized Boron Analogues of Carboxylic Acids

Rui Guo, Xiao Huang, Meihua Zhao, Yusheng Lei, Zhuofeng Ke, and Lingbing Kong

Inorg. Chem., 2019, 58, 13370-13375

199.Discovery and Structure-Activity Relationship of Novel Diphenylthiazole Derivatives as BTK Inhibitor with Potent Activity Against B Cell Lymphoma Cell Lines

Xiaofeng Guo, Dongyan Yang, Zhijin Fan, Nailou Zhang, Bin Zhao, Chun Huang, Fangjie Wang, Rongji Ma, Meng Meng, and Youcai Deng

Eur. J. Med. Chem., 2019, 178, 767-781

200.Novel Cyclin-Dependent Kinase 9 (CDK9) Inhibitor with Suppression of Cancer Stemness Activity against Non-Small-Cell Lung Cancer

Xin Wang, Chenhua Yu, Cheng Wang, Yakun Ma, Tianqi Wang, Yao Li, Zhi Huang, Manqian Zhou, Peiqing Sun, Jianyu Zheng, Shengyong Yang, Yan Fan, and Rong Xiang

Eur. J. Med. Chem., 2019, 181, 111535

201.Novel Dual Inhibitors Targeting CDK4 and VEGFR2 Synergistically Suppressed Cancer Progression and Angiogenesis

Zhi Huang, Borui Zhao, Zhongxiang Qin, Yongtao Li, Tianqi Wang , Wei Zhou, Jianyu Zheng, Shengyong Yang , Yi Shi, Yan Fan, and Rong Xiang

Eur. J. Med. Chem., 2019, 181, 111541

202.Chemical Preparation, Biological Evaluation and 3D-QSAR of Ethoxysulfuron Derivatives as Novel Antifungal Agents Targeting Acetohydroxyacid Synthase

Ren-Jun Wu, Tongtong Ren, Jie-Yu Gao, Li Wang, Qilin Yu, Zheng Yao,Guo-Qing Song, Wei-Bin Ruan, Cong-Wei Niu, Fu-Hang Song, Li-Xin Zhang, Mingchun Li, and Jian-Guo Wang

Eur. J. Med. Chem.,2019,162,348-363

203.Chemical Synthesis, Crystal Structure, Versatile Evaluation of Their Biological Activities and Molecular Simulations of Novel Pyrithiobac Derivatives

Ren-Jun Wu, Kai-Xuan Zhou, Haijin Yang, Guo-Qing Song, Yong-Hong Li, Jia-Xin Fu, Xiao Zhang, Shu-Jing Yu, Li-Zhong Wang , Li-Xia Xiong, Cong-Wei Niu, Fu-Hang Song, Haitao Yang, and Jian-Guo Wang

Eur. J. Med. Chem., 2019,167,472-484

204.Redetermination of the Structure of a Water-Soluble Hypervalent Iodine(V) Reagent AIBX and Its Synthetic Utility in the Oxidation of Alcohols and Synthesis of Isoxazoline NOxides

Hui-Jie Shen, Ya-Nan Duan, Ke Zheng, and Chi Zhang

J. Org. Chem., 2019, 84, 14381-14393

205.Metal-, Photocatalyst-, and Light-Free Minisci C–H Alkylation of N-Heteroarenes with Oxalates

Jianyang Dong, Zhen Wang, Xiaochen Wang, Hongjian Song, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

J. Org. Chem., 2019, 84, 7532-7540

206.Formation of Amidinyl Radicals via Visible-Light-Promoted Reduction of N-Phenyl Amidoxime Esters and Application to the Synthesis of 2-Substituted Benzimidazoles

Gang Li, Ru He,Qiang Liu, Ziwen Wang, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

J. Org. Chem., 2019, 84, 8646-8660

207.Photoredox-Mediated Minisci C‒H Alkylation Reactions between N-Heteroarenes and Alkyl Iodides with Peroxyacetate as a Radical Relay Initiator

Zhen Wang, Jianyang Dong, Yanan Hao, Yongqiang Li, Yuxiu Liu, Hongjian Song, and Qingmin Wang

J. Org. Chem., 2019, 84, 16245-16253

208.The Hydroamination Cyclization [2+2]-Cycloaddition Cascade Reactions of Homopropargylic Amines with 2-Butynedioates: An Access to the Pyrrolo-b-cyclobutene and Dihydro-1H-azepine

Xinhong Li, Songmeng Wang, Shengli Li, Kangming Li, Xin Mo, Lingyan Liu, Weixing Chang, and Jing Li

J. Org. Chem., 2019, 84, 1288-1298.

209.Phosphine-Catalyzed Chemo- and Diastereoselective [2+2+2] and [3+2] Annulations of γ-Methyl Allenoates with Doubly Activated Olefins: Syntheses of Highly Substituted Cyclohexanes and Cyclopentenes

Rongfang Liu, Zifeng Qin, Binbin Fan, Ruifeng Li, Rong Zhou, and Zhengjie He

J. Org. Chem., 2019, 84, 12490-12498

210.Metal-Free Direct C‒H Cyanoalkylation of Quinoxalin-2(1H)-Ones by Organic Photoredox Catalysis

Wei Zhang, Yuliang Pan, Chen Yang, Li Chen, Xin Li, and Jinpei Cheng

J. Org. Chem., 2019, 84, 7786-7795

211.Asymmetric Cycloaddition of ortho-Hydroxyphenyl Substituted para-Quinone Methides and Enamides Catalyzed by Chiral Phosphoric Acid

Guohui Yang, Qun Zhao, Zhipei Zhang, Hanliang Zheng, Li Chen, and Xin Li

J. Org. Chem., 2019, 84, 7883-7893

212.Photoredox-Mediated Remote C(sp3)–H Heteroarylation of N-Alkyl Sulfonamides

Zhiqiang Deng, Guo-Xing Li, Gang He, and Gong Chen

J. Org. Chem., 2019, 84, 15777-15787.

213.Selective Removal of Aminoquinoline Auxiliary by IBX Oxidation

Zhiguo Zhang, Xiang Li, Mengmeng Song, Yameng Wan, Dan Zheng, Guisheng Zhang, and Gong Chen

J. Org. Chem., 2019, 84, 12792-12799

214.Trifluoromethylations of Alkenes Using PhICF3Cl as Bifunctional Reagent

Cong Xu, Wanqiao Huang, Ruzhong Zhang, Chi Gao, Yuxin Li, and Mang Wang

J. Org. Chem., 2019, 84, 14209-14216

215.α-Methylation of 2-Arylacetonitrile by a Trimethylamine-Borane/CO2 System

Xiaowei Zhang, Sheng Wang, and Chanjuan Xi

J. Org. Chem., 2019, 84, 9744-9749

216.Reduction of CO2 with NaBH4/I2 for the Conversion of Thiophenols to Aryl Methyl Sulfides

Bo Zhang, Zhengning Fan, Zhiqiang Guo, and Chanjuan Xi

J. Org. Chem., 2019, 84, 8661-8667

217.NK007 Helps in Mitigating Paclitaxel Resistance through p38MAPK Activation and HK2 Degradation in Ovarian Cancer

Zhenhua Li, Xin Tang, Yu Luo, Bangyu Chen, Congcong Zhou, Xiuqing Wu, Zhenping Tang, Xiaojie Qi, Guangchao Cao, Jianlei Hao, Zonghua Liu, Qingmin Wang, Zhinan Yin, and Hengwen Yang

J Cell Physiol., 2019, 234, 16178-16190.

218.Facile in-situ Encapsulation of Highly Dispersed Ni@MCM-41 for the Trans-Decalin Production from Hydrogenation of Naphthalene at Low Temperature

Xiaoyun Song, Qingxin Guan, Yu Shu, Xiaojing Zhang, and Wei Li

ChemCatChem, 2019, 11, 1286-1294

219.Titanocene-Catalyzed Sequential Carbocarboxylation of Dienes and Alkenes with Organic Halides and Carbon Dioxide in the Presence of nBuMgCl

Wei Hang, Song Zou, and Chanjuan Xi

ChemCatChem, 2019, 11, 3814-3817

220.Structure and Emission Modulation of a Series of Cd(II) Luminescent Coordination Polymers through Guest Dependent Donor-Acceptor Interaction

Xiao-Ting Liu, Bei Zhao, Ying-Hui Zhang, Si-Si Chen, Jian Zhu, Ze Chang, and Xian-He Bu

Cryst. Growth Des., 2019, 19, 1391-1398

221.Mechanism of the Iron(0)-Catalyzed Hydrosilylation of Aldehydes: A Combined DFT and Experimental Investigation

Guilan Fan, Zhenfeng Shang, Ruifang Li, Sara Shafiei-Haghighi, Qian Peng, Michael Findlater, and Xiufang Xu

Organometallics, 2019, 38, 4105-4114

222.Synthesis and Catalytic Properties of Cyclopalladated Complexes Bearing a Phosphine-Sulfonate Ligand

Jie Dong, Minliang Li, and Baiquan Wang

Organometallics, 2019, 38, 3786-3795.

223.Synthetic and Structural Studies on [FeFe]-Hydrogenase Models Containing a Butterfly Fe/E (E = S, Se, or Te) Cluster Core. Electrocatalytic H2 Evolution Catalyzed by [(µ-SeCH2)(µ-CH2NCH2Ph)]Fe2(CO)6

Li-Cheng Song, Jin-Sen Chen, Guo-Jun Jia, Yong-Zhen Wang, Zheng-Lei Tan, Yong-Xiang Wang

Organometallics, 2019, 38, 1567-1580

224.A Biomimetic Model for the Active Site of [Fe]-H2ase Featuring a 2-Methoxy-3,5-dimethyl-4-phosphato-6-acylmethylpyridine Ligand

Li-Cheng Song, Liang Zhu, and Bei-Bei Liu

Organometallics, 2019, 38, 4071-4075

225.Two Luminescent Coordination Polymers as Highly Selective and Sensitive Chemosensors for CrVI-anions in Aqueous Medium

Chen-Xue Wang, Yu-Pei Xia, Zhao-Quan Yao, Jialiang Xu, Ze Chang, and Xian-He Bu

Dalton Trans., 2019, 48, 387-394

226.Hydrophilic Quaternary Ammonium-Group-Containing [FeFe]H2ase Models Prepared by Quaternization of the Pyridyl N Atoms in Pyridylazadiphosphine- and Pyridylmethylazadiphosphine-Bridged Diiron Complexes with Various Electrophiles

Li-Cheng Song, Li Feng, and Yuan-Qiang Guo

Dalton Trans., 2019, 48, 1443-1453

227.A Julolidine-Fused Coumarin-NBD Dyad for Highly Selective and Sensitive Detection of H2S in Biological Samples

Ismail Ismail, Dawei Wang, Zhenghua Wang, Dan Wang, Changyu Zhang, Long Yi, and Zhen Xi

Dyes and Pigments, 2019, 163,700-706

228.Third BIR Domain of XIAP Binds to Both Cu(II) and Cu(I) in Multiple Sites and with Diverse Affinities Characterized at Atomic Resolution

shen-Na Chen, tian Fang, Jing-Yang Kong, Bin-Bin pan, and Xun-Cheng Su

Sci Rep., 2019, 9, 7428

229.Calixarene/Pillararene-Based Supramolecular Selective Binding and Molecular Assembly

Pei-Yu Li, Yong Chen, Yu Liu

Chin. Chem. Lett., 2019,30, 1190-1197.

230.Redox-Responsive Diphenylalanine Aggregate Mediated by Cyclodextrin

Lu Zhang, Ying-Ming Zhang, Guo-Xing Liu, and Yu Liu

Chin. Chem. Lett., 2019,30, 120-122.

231.A Multi-Color and White-Light Emissive Cucurbituril/Terpyridine/Lanthanide Supramolecular Nanofiber

Ting Zhang, Yao-Hua Liu, Bo-Wen Hu, Chun-Hua Zhang, Yong Chen, and Yu Liu

Chin. Chem. Lett., 2019, 30, 949-952.

232.Synthesis, Biological Activities and 3D-QSAR Studies of (R)-2-Phenyl-4,5-Dihydrothiazole-4-Carboxamide Derivatives Containing A Sulfur Ether Moiety

Jingbo Liu, Fengyun Li, Yuanhong Wang, Haoxuan Zhang, Jingyue Dong,Pengwei Sun, Yuxin Li, and Zhengming Li

Chin. Chem. Lett., 2019, 30, 668-671

233.Synthesis, Bioactivity, Action Mode and 3D-QSAR of Noval Anthranilic Diamide Derivatives

Weijie Liu, Jiao Li, Kai He, Fangfang Huang, Yi Ma, Yuxin Li, Yingshan Li, and Fengbo Xu Chin. Chem. Lett., 201930, 417-420.

234.CO2 Capture and in situ Catalytic Transformation

Hong-Chen Fu, Fei You, Hong-Ru Li, and Liang-Nian He

Front. Chem., 2019, 7, 525

235.Nazarov Reagent: New Role for the [4+2] Domino Benzannulation Reaction to Construct Polysubstituted Benzenes

Meijia Chang, and You Huang

Chem. Asian J., 2019, 14, 2588-2593

236.4-Hydroxyl-3-(2-phenoxyacetyl)- pyran-2-one Derivatives for Use as Herbicides and Evaluation of Their Mode of Action

Kang Lei, Pan Li, Xue-Fang Yang, Shi-Ben Wang, Xue-Kun Wang, Xue-Wen Hua, Bin Sun, Lu-Sha Ji, and Xiao-Hua Xu

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 10489-10497

237.Design, Herbicidal Activity, and QSAR Analysis of Cycloalka[d]quinazoline -2,4-dione-Benzoxazinones as Protoporphyrinogen IX Oxidase Inhibitors

Da-Wei Wang, Rui-Bo Zhang, Ismail Ismail, Zhi-Yuan Xue, Lu Liang, Shu-Yi Yu, Xin Wen, and Zhen Xi

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 9254-9264

238.Discovery of Novel N-Isoxazolinylphenyltriazinones as Promising Protoporphyrinogen IX Oxidase Inhibitors

Da-Wei Wang, Rui-Bo Zhang, Shu-Yi Yu, Lu Liang, Ismail Ismail, Yong-Hong Li, Han Xu, Xin Wen, and Zhen Xi

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 12382-12392

239.Natural Products for Drug Discovery: Discovery of Gramines as Novel Agents against a Plant Virus

Aidang Lu, Tienan Wang, Hao Hui, Xiaoye Wei, Weihao Cui, Chunlv Zhou, Hongyan Li,Ziwen Wang, Jincheng Guo, Dejun Ma, and Qingmin Wang

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 2148−2156

240.Discovery of Pimprinine Alkaloids as Novel Agents against a Plant Virus

Bin Liu, Rui Li, Yanan Li, Songyi Li, Jin Yu, Binfen Zhao, Ancai Liao, Ying Wang, Ziwen Wang, Aidang Lu, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 1795-1806

241.Synthesis and Acaricidal- and Insecticidal-Activity Evaluation of Novel Oxazolines Containing Sulfiliminyl Moieties and Their Derivatives

Xiuling Yu, Yu Zhang, Yuxiu Liu, Yongqiang Li, and Qingmin Wang

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 4224-4231

242.Optimization, Structure-Activity Relationship, and Mode of Action of Nortopsentin Analogues Containing Thiazole and Oxazole Moieties

Jincheng Guo, Yanan Hao, Xiaofei Ji, Ziwen Wang, Yuxiu Liu, Dejun Ma, Yongqiang Li, Huailin Pang, Jueping Ni, and Qingmin Wang

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 10018-10031

243.Natural Product Cerbinal and Its Analogues Cyclopenta[c]pyridines: Synthesis and Discovery as Novel Pest Control Agents

Ling Li, Jiyong Zou, Shengyong You, Zhaoyang Deng, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 10498-10504

244.Design, Synthesis, Acaricidal Activities, and Structure-Activity Relationship Studies of Novel Oxazolines Containing Sulfonate Moieties

Shilin Chen, Yu Zhang, Yuxiu Liu and Qingmin Wang

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 13544-13549

245.Discovery of Novel Piperidinyl-Thiazole Derivatives as Broad-Spectrum Fungicidal Candidate

Qifan Wu, Bin Zhao, Zhijin Fan, Xiaofeng Guo, Dongyan Yang, Nailou Zhang, Bin Yu, Shuang Zhou, Jiabao Zhao, and Fan Chen

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 1360-1370

246.Discovery of Novel Thiazole Carboxamides as Antifungal Succinate Dehydrogenase Inhibitors

Xiaofeng Guo, Bin Zhao, Zhijin Fan, Dongyan Yang, Nailou Zhang, Qifan Wu, Bin Yu, Shuang Zhou, Tatiana A. Kalinina, and Nataliya P. Belskaya

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 1647-1655

247.Discovery of Novel Isothiazole, 1,2,3-Thiadiazole, and ThiazoleBased Cinnamamides as Fungicidal Candidates

Lai Chen, Bin Zhao, Zhijin Fan, Mengxu Hu, Qing Li, Wenhao Hu, Jiwei Li, and Jinlin Zhang

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 12357-12365

248.Synthesis and Biological Activity of Novel Succinate Dehydrogenase Inhibitor Derivatives as Potent Fungicide Candidates

Dongyan Yang, Bin Zhao, Zhijin Fan, Bin Yu, Nailou Zhang, Zhengming Li, Yilin Zhu, Jinghui Zhou, Tatiana A. Kalinina, and Tatiana V. Glukhareva

J. Agric. Food Chem., 2019, 67, 13185-13194

249.DEER Distance Measurements on Trityl/Trityl and Gd(iii)/Trityl Labelled Proteins

Angeliki Giannoulis, Yin Yang, Yan-Jun Gong, Xiaoli Tan, Akiva Feintuch, Raanan Carmieli, Thorsten Bahrenberg, Yangping Liu, Xun-Cheng Su, and Daniella Goldfarb

Phys. Chem. Chem. Phys., 2019, 21, 10217-10227

250.4'-C-Trifluoromethyl Modified Oligodeoxynucleotides: Synthesis, Biochemical Studies, and Cellular Uptake Properties

Yifei Zhou, Chuanlong Zang, Huawei Wang, Jiajun Li, Zenghui Cui, Qiang Li, Fengmin Guo, Zhiguo Yan, Xin Wen, Zhen Xi, and Chuanzheng Zhou

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 5550-5560

251.Rational Design of a Function-Based Selection Method for Genetically Encoding Acylated Lysine Derivatives

Hui Miao,a Chenguang Yu,b Anzhi Yaob and Weimin Xuan

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 6127-6130

252.Dual-quenching NBD-Based Fluorescent Probes for Separate Detection of H2S and Cys/Hcy in Living Cells

Yaqing Jiang, Xiuru Ji, Changyu Zhang, Zhen Xi, Lu Sun, and Long Yi

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 8435-8442

253.4'-C-Trifluoromethyl Modified Oligodeoxynucleotides: Synthesis, Biochemical Studies, and Cellular Uptake Properties

Yifei Zhou, Chuanlong Zang, Huawei Wang, Jiajun Li, Zenghui Cui, Qiang Li, Fengmin Guo, Zhiguo Yan, Xin Wen, Zhen Xi, and Chuanzheng Zhou

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 5550-5560

254.The One-Pot Nonhydrolysis Staudinger Reaction and Staudinger or SPAAC Ligation

Longhuai Cheng, Xueying Kang, Dan Wang, Yasi Gao, Long Yi, and Zhen Xi

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 5675-5679

255.A Mitochondria-Targeted Red-Emitting Probe for Imaging Hydrogen Sulfide in Living Cells and Zebrafish

Ismail Ismail, Dan Wang, Dawei Wang, Cuili Niu, Haojie Huang, Long Yi, and Zhen Xi

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 3389-3395

256.NIS-Mediated Oxidative Arene C(sp2)–H Amidation toward 3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone, Phenanthridone, and N-Fused Spirolactam Derivatives

Lingang Wu, Yanan Hao, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 6762-6770

257.Lewis Base Catalyzed Regioselective Cyclization of Allene Ketones or α-Methyl Allene Ketone with Unsaturated Pyrazolones

Cheng Cheng, Xiaobin Sun, Zelin Wu, Qianwei Liu, Liqiang Xiong, and Zhiwei Miao

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 3232-3238.

258.Catalytic Asymmetric (4+1) Annulation of Nitroalkenes with Allylic Acetates: Stereoselective Synthesis of Isoxazoline N-Oxides

Jinghua Luo, Rongshun Chen, Xia Fan, Junyu Gong, Jie Han, Zhengjie He

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 6989-6993

259.3-Nitro-3,4-dihydrocoumarins: Valuable Precursors for the Synthesis of Enantiomerically Precursors for the Synthesis of Enantiomerically Enriched Masked Quaternary Α-Amino Acid Derivatives with a 3,4-Dihydrocoumarin Scaffold

Dan Lv, Min Zhao, Youming Wang, and Zhenghong Zhou

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 9636-9645

260.Tunable Supramolecular Nanoarchitectures Constructed by the Complexation of Diphenanthro-24-Crown-8/Cesium(I) with Nickel(II) and Silver(I) Ions

Zhi-Yuan Zhang, Yong Chen, Yan Zhou, and Yu Liu

ChemPlusChem, 2019, 84, 161-165.

261.Organic Two-dimensional Assembly with Rectification Properties Mediated by Cucurbit[8]uril

Zhi-Yuan Zhang, Yong Chen, Ji-Wei Qi, and Yu Liu

ChemNanoMat., 2019, 5, 407-410.

262.Nitrogen Mustard Induces Formation of DNA-Histone Cross-Links in Nucleosome Core Particles

Mengdi Shang, Mengtian Ren, and Chuanzheng Zhou

Chem. Res. Toxicol., 2019, 32, 2517-2525

263.Transesteri Fication Reaction and the Repair of Embedded Ribonucleotides in DNA Are Suppressed upon the Assembly of DNA into Nucleosome Core Particles

Mengtian Ren, Yiran Cheng, Qian Duan, and Chuanzheng Zhou

Chem. Res. Toxicol., 2019, 32, 926-934

264.Relationship between Pt Particle Size and Catalyst Activity for Catalytic Oxidation of Ultrahigh-Concentration Formaldehyde

Luyao Ma, Chenxin Liu, Qingxin Guan, and Wei Li

Appl. Organometal. Chem., 2019, 33, e5217

265.Synthesis, Bioactivity and Mode of Action of 5A5B6C Tricyclic Spirolactones as Novel Antiviral Lead Compounds

Yu-Jie Zhu, Qi-Fan Wu, Zhi-Jin Fan, Jing-Qian Huo, Jin-Lin Zhang, Bin Zhao, Lai Chen, Xiao-Lin Qian, De-Jun Ma, and Da-Wei Wang

Pest. Manag. Sci., 2019, 75, 292-301

266.One-pot synthesis, structure and Structure-Activity Relationship of Novel Bioactive Diphenyl/Diethyl (3-Bromo-1-(3-Chloropyridin-2-yl)-1H-Pyrazol-5-yl)(Arylamino)Methylphosphonates

Bao-Lei Wang, Hong-Wei Zhu, Zheng-Ming Li, Xiao Zhang, Shu-Jing Yu, Yi Ma, and Hai-Bin Song

Pest Manag Sci, 2019, 75, 3273-3281

267.Chiral Differentiation of Non-Covalent Diastereomers Based on Multichannel Dissociation Induced by 213-nm Ultraviolet Photodissociation

Yingying Shi, Min Zhou, Kailin Zhang, Lifu Ma, Xianglei Kong

J. Am. Soc. Mass. Spectrom., 2019, 30, 2297-2305.

268.Record Low Ionization Potentials of Alkali Metal Complexes with Crown Ethers and Cryptands

Nikolay V. Tkachenko, Zhong-Ming Sun, and Alexander I. Boldyrev

ChemPhysChem, 2019, 20, 2060-2062

269.Convergent Synthesis of Polysubstituted Furans via Catalytic Phosphine Mediated Multicomponent Reactions

Xia Fan, Rongshun Chen, Jie Han, and Zhengjie He

Molecules, 2019, 24, 4595

270.Development of Improved Dual-Diazonium Reagents for Faster Crosslinking of Tobacco Mosaic Virus to Form Hydrogels

Dejun Ma, Zhuoyue Chen, Long Yi, and Zhen Xi

RSC Adv., 2019, 9, 29070-29077

271.Target DNA Mutagenesis-Based Fluorescence Assessment of Off-Target Activity of the CRISPRCas9 System

Dan Wang, Cuili Niu, Jingxin Han, Dejun Ma, and Zhen Xi

RSC Adv., 2019, 9, 9067-9074

272.Tetra-Fluorinated Aromatic Azide for Highly Efficient Bioconjugation in Living Cells

Xuekang Cai, Dan Wang, Yasi Gao, Long Yi, Xing Yang, and Zhen Xi

RSC Adv., 2019, 9, 23-26

273.Blue Light Photoredox-Catalysed Acetalation of Alkynyl Bromides

Xue-Li Lyu, Shi-Sheng Huang, Hong-Jian Song, Yu-Xiu Liu, and Qing-Min Wang

RSC Adv., 2019, 9, 36213-36216

274.K3PO4-Promoted Domino Reactions: Distereoselective Synthesis of trans-2,3-Dihydrobenzofurans from Salicyl N-tert-Butanesulfinyl Imines and Sulfur Ylides

Minxuan Zhang, Tianyu Lu, Yun Zhao, Guixian Xie, and Zhiwei Miao

RSC Adv., 2019, 9, 11978-11985.

275.Transition Metal-Catalyzed Reductive Functionalization of CO2

Xiao-Fang Liu, Xiao-Ya Li, and Liang-Nian He

Eur. J. Org. Chem., 2019, 2437-2447.

276.Efficient Catalysts In situ Generated from Zinc, Amide and Benzyl Bromide for Epoxide/CO2 Coupling Reaction at Atmospheric Pressure

Shuai Zhang, Feng Han, Shaorui Yan, Mingyue He, Chengxia Miao, and Liang-Nian He

Eur. J. Org. Chem., 2019, 1311-1316.

277.In-Cell EPR Distance Measurements on Ubiquitin Labeled with a Rigid PyMTA-Gd(III) Tag

Yin Yang, Feng Yang, Xia-Yan Li, Xun-Cheng Su, and Daniella Goldfarb

J. Phys. Chem B., 2019, 123, 1050-1059

278.Structures and Superhalogen Properties of Pt2Cln (2 n 10) Clusters

Yingying Shi, Shen Bian, Yuan Ma, Yiyun Wang, Juan Ren, and Xianglei Kong

J. Phys. Chem. A, 2019, 123, 187-193.

279.Superhalogen Species of Titanium Oxide Related Clusters Generated by Laser Ablation

Shen Bian, Yuan Ma, Yingying Shi, Xingting Fan, and Xianglei Kong

J. Phys. Chem. A, 2019, 123, 6787-6791.

280.The Complexation of Guanidinium-Modified Calixarene with Diverse Dyes and the Corresponding Photophysical Response

Yu-Ying Wang, Yong Kong, Zhe Zheng, Wen-Chao Geng, Zi-Yi Zhao, Hongwei Sun, and Dong-Sheng Guo

Beilstein J. Org. Chem., 2019, 15, 1394-1406.

281.Resonance Assignments of Lowly Populated and Unstable Enzyme Intermediate Complex under Real-Time Conditions

Jia-Liang Chen, Xiao Wang, Yu-Hao Xiao, and Xun-Cheng Su

Chembiochem., 2019, 20, 2738-2742

282.Coordination of Platinum to α-Synuclein Inhibits Filamentous Aggregation in Solution

Bin-Bin Pan, Yin Yang, Hui-Zhong Liu, Yi-Hua Li, and Xun-Cheng Su

Chembiochem., 2019, 20, 1953-1958

283.Synthesis and Activity Investigation of Novel 1H-Purin-6(9H)-one and 3H-Imidazo[4,5- d][1,2,3]triazin-4(7H)-one Derivatives

Weijie Liu, Zechun Wang, Fengbo Xu, Qingshan Li, Hongxue Wang, Qiang Bian, and Fangzhong Hu

ACS Omega, 2019, 4, 15742-15753

284.Synthesis and Catalytic Properties of Cyclopalladated Complexes Bearing a Phosphane-Sulfonate Ligand

Jie Dong, and Baiquan Wang

Eur. J. Inorg. Chem., 2019, 3919-3924.

285.A Dialkyl Calcium Carbene Adduct: Synthesis, Structure, and Catalytic Cross-Dehydrocoupling of Silanes with Amines

Nan Li, and Bing-Tao Guan

Eur. J. Inorg. Chem., 2019, 2231-2235

286.Palladium-Catalyzed Trifluoroethylation of Benzo[h]quinoline Derivatives by Mesityl(2,2,2-trifluoroethyl)iodonium Triflate

Qiu-Yan Han, Xiaoxiao Hu, Xiao-Song Xue, Cheng-Long Zhao, and Cheng-Pan Zhang

Asian J. Org. Chem., 2019, 8, 665-670

287.Syntheses and Biological Properties of PHT and Its Analogues with Bridged Aza-[n.2.1] Skeletons

Bingxia Sun, and Zhongwen Wang

Asian J. Org. Chem., 2019, 8, 1142-1150

288.Recent Progress in Homogeneous Catalytic Hydrogenation of Esters

Xue-Song Gu, Xiao-Gen Li, Jian-Hua Xie, and Qi-Lin Zhou

Acta Chim. Sinica, 2019, 77, 598-612

289.Copper-Catalyzed Intramolecular Aminoperfluoroalkylation Reaction of O-Homoallyl Benzimidates.

Heng Zhang, Xueqing, Mou, Gong Chen, and Gang He

Acta Chim. Sinica, 2019, 77, 884-888.

290.A Fluorogenic H2S-Triggered Prodrug Based on Thiolysis of the NBD Amine

Yonghui Xie, Haojie Huang, Ismail Ismail, Hongyan Sun, Long Yi, and Zhen Xi

Bioorg. Med. Chem., 2019, 29, 126627

291.Design, Synthesis, and Biological Activity Evaluation of (-)-6-O-Desmethylantofine Analogues as Potent Anti-Cancer Agents

Guifang Han, Lihua Qing, Meng Wu, Yuxiang Wang, Yuxiu Liu, Xueling Liu, Ziwen Wang, Jian Ding, Meng Linghua, and Wang Qingmin

Bioorg. Med. Chem., 2019, 27, 3070-3081

292.Synthesis and Insecticidal Activity Studies of Novel Phenylpyrazole Derivatives Containing Arylimine or Carbimidate Moiety

Qiqi Zhao, Ranfeng Sun, Yuxiu Liu, Peiqi Chen, Yongqiang Li, Shaoxiang Yang, and Qingmin Wang

Bioorg. Med. Chem., 2019, 27, 115092

293.Recent Progress in Equilibrium Acidity Studies of Organocatalysts

Zhen Li, Xin Li, and Jinpei Cheng

Synlett, 2019, 30, 1940-1949

294.Size Effect on Aurophilic Interaction in Gold Chloride Cluster Anions of AunCln+1- (2 n 7)

Yuan Ma, Shen Bian, Yingying Shi, Xingting Fan, and Xianglei Kong

ACS Omega, 2019, 4, 650-654

295.Selection of Internal Standards for Quantitative Matrix-Assisted Desorption/Ionization Mass Spectrometric Analysis Based on Correlation Coefficients

Shumei Yang, Lei Mu, Ruxia Feng, and Xianglei Kong

ACS Omega, 2019, 4, 8249-8254.

296.Greatly Enhanced Electron Affinities of Au2nCl Clusters (n = 1‒4): Effects of the Chlorine Doping

Yuan Ma, Shen Bian, Yingying Shi, Xingting Fan, and Xianglei Kong

ACS Omega, 2019, 4, 17295-17300

297.Mode of Action for a New Potential Fungicide Candidate, 3-(4-Methyl-1,2,3-thiadiazolyl)-6-trichloromethyl-[1,2,4]-triazolo-[3,4-b][1,3,4]-thiadiazole by iTRAQ

Bin Zhao, Haixia Wang, Zhijin Fan, Qifan Wu, Xiaofeng Guo, Nailou Zhang, Dongyan Yang, Bin Yu, and Shuang Zhou

Food Agr. Immunol., 2019, 30, 533-547

298.Design and Synthesis of a Highly Efficient Labelling Reagent for Incorporation of Tetrafluorinated Aromatic Azide into Proteins

Dejun Ma, Xueying Kang , Yasi Gao , Jiqin Zhu, Long Yi, and Zhen Xi

Tetrahedron, 2019, 75, 888-893

299.Heterocyclic Carbene-Catalyzed Hydride Transfer in the Hydroboration of Carbonyl Compounds

Tianhao Li, Jianying Zhang, and Chunming Cui

Chin. J. Chem. , 2019, 37, 679-683

300.Efficient and Recyclable Cobalt(II)/Ionic Liquid Catalytic System for CO2 Conversion to Prepare 2-Oxazolinones at Atmospheric Pressure

Zhi-Hua Zhou, Kai-Hong Chen, and Liang-Nian He

Chin. J. Chem. , 2019, 37, 1223-1228

301.Transition Metal-Catalyzed Allylic C(sp3)–H Functionalization via η3-Allylmetal Intermediate

Ronghua Wang, Yuxin Luan, and Mengchun Ye

Chin. J. Chem. , 2019, 37, 720-743

302.Collective Synthesis of Schilancidilactones A, B and Schilancitrilactones A, B, C, 20-epi-Schilancitrilactone A

Hengtao Wang, Liang Wang, Yihang Li, Xiunan Zhang, and Pingping Tang

Chin. J. Chem. , 2019, 37, 255-268.

303.Computational I(III)-X BDEs for Benziodoxol(on)e-based Hypervalent Iodine Reagents: Implications for Their Functional Group Transfer Abilities

Jin-Dong Yang, Man Li, and Xiao-Song Xue

Chin. J. Chem. , 2019, 37, 359-363

304.Synthesis of 2,3-Fused Indoline Aminals via 4+2 Cycloaddition of NH-free Benzazetidines with Indoles

Zi-bo Bai, Hua-rong Tong, Hao Wang, Gong Chen, and Gang He

Chin. J. Chem. , 2019, 37, 119-125.

305.Synergistically Directed Assembly of Aromatic Stacks Based Metal-Organic Frameworks by Donor-Acceptor and Coordination Interactions

Xi Wang, Ying Zhang, Ze Chang, Hui Huang, Xiao-Ting Liu, Jialiang Xu, and Xian-He Bu

Chin. J. Chem. , 2019, 37, 871-877

306.Lewis Acid-Catalyzed Intramolecular [3+2] Cross-Cycloaddition of Donor-Acceptor Epoxides with Alkenes for Construction of Oxa-[n.2.1] Skeletons

Lu Chen, Jun Tian, Yizhou Zhan, Jun Ren, and Zhong-Wen Wang

Chin. J. Chem., 2019, 37, 695-699

307.Macrocyclic Amphiphiles for Drug Delivery

Zhe Zheng, Wen-Chao Geng, Zhe Xu, and Dong-Sheng Guo

Isr. J. Chem., 2019, 59, 913-927.

308.Preface

Liang-Nian He

Current Org. Synth., 2019, 16, 2.

309.Phosphine-Catalyzed [41] Annulation of Salicyl Imines with Maleimides and Synthesis of Spiro[benzofuran-2,3'-pyrrolidine] Derivatives

Mei Yang, Shixuan Cao, and Zhengjie He

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 2235-2242.

310.A Regioselective Synthesis of Substituted Pyrazolines via a Cascade Annulation of Huisgen Zwitterion with α-Cyano-α,β-unsaturated Ketones Under Solvent-Free Heating Conditions

Yuming Li, Xuange Zhang, Tianyu Lu, and Zhiwei Miao

ChemistrySelect, 2019, 4, 10352-10356.

311.Photolysis Behaviors of Anthryl Derivative Aggregation Mediated by Sulfato-β-Cyclodextrin

Xuan Zhao, Yong Chen, Xin-Ran Guan, Pei-Yu Li, Wei-Lei Zhou, and Yu Liu

ChemistrySelect, 2019, 4, 13241-13244

312.Rapid Microwave-Assisted, Solvent-Free Approach to Functionalization of 8-Methylquinolines via Rh-Catalyzed C(sp3)‒H Activation

You-Quan Zhu, Jing-Li He, Yun-Xia Niu, Ting-Feng Han, and Kun Zhu

ChemistrySelect, 2019, 4, 576-579

313.Boronic Analogues of (R)-6-O-Desmethylantofine as Anticancer Agents

Ziad Omran, Ashraf N. Abdalla, Munjed M. Ibrahim, Mohammad A. Hossain, Mohamed Alarja, Linwei Chen, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Chem. Pharm. Bull. , 2019, 67, 1324-1327

314.Design, Synthesis, and in Vitro Biological Evaluation of 14-Hydroxytylophorine-dichloroacetate Co-drugsas Antiproliferative Agents

Ziad Omran, Mohamed Alarja, Ashraf N. Abdalla, Munjed M. Ibrahim,Mohammad A. Hossain, Linwei Chen, Yuxiu Liu, and Qingmin Wang

Chem. Pharm. Bull. , 2019, 67, 1208-1210

315.Enantioselective Total Synthesis of (‒)-Doliculide Using Catalytic Asymmetric Hydrogenations

Wen Che, Danyang C. Wen, Shou-Fei Zhu, and Qi-Lin Zhou

Helv. Chim. Acta, 2019, 102, e1900023

316.Tributylphosphine Catalyzed Cross Rauhut-Currier Reaction of Chalcones and Acrylates

Yingchun Gu, and You Huang

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 2251-2256

317.Ruthenium Catalyzed Highly Chemo- and Regio-selective Codimerization of N-Acetyl α-Arylethenamines with Vinylarenes

Qiushi Wang, Jianhua Xie, and Qilin Zhou

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 2264-2269

318.Progress in Synthesis of Eight-Membered Cyclic Ethers

Cheng Cheng , Xiaobin Sun, and Zhiwei Miao

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 2148-2156.

319.Construction of Cyclodextrin/Aminoclay-Based Supramolecular Hydrogel and Its I3/I2 Adsorption Property

Jie Niu, Yong Chen, and Yu Liu

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 151-156.

320.Synthesis and Biological Activities of Novel 3-(((3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl)methylene)amino)-substituted-benzo[d][1,2,3]triazin-4(3H)-ones

Yan Zhang, Hongwei Zhu,Junfeng Shang, Baolei Wang, and Zhengming Li

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 861-866

321.Synthesis and Biological Activities of Novel N-Substitutedphenyl-2-prazolylnicotinamides

Junfeng Shang, Qiaoxia Liu, Baolei Wang, and Zhengming Li

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 1489-1496.

322.A Modular C‒H Methylation Reaction via Catellani Strategy

Hua-Rong Tong, Gang He, and Gong Chen

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 3306-3307.

323.Asymmetric Synthesis of Novel Fused Polycyclic 3,4-Dihydropyrano[4,3-b]pyran- 5(2H)-ones via an Organocatalyzed Formal [33] Annulation

Yuanyuan, Xiao, Youming Wang and Zhenghong Zhou

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 2203-2210

324.Recent Advances in Metallated Azomethine Ylides for the Synthesis of Chiral Unnatural α-Amino Acids

Liang Wei, Lu Xiao, Yuanzheng Hu, Zuofeia Wang, Haiyana Tao, and Chunjiang Wang

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 2119-2130

325.NaBH4/I2-Mediated Efficient Iodination of Alcohols

Zhengning Fan, Bo Zhang, and Chanjuan Xi

Chin. J. Org. Chem., 2019, 39, 2333-2337

326.Response to Commentary by T. Mita on Transition Metal-Catalyzed Carboxylation of Terminal Alkynes with CO2

Liang-Nian He

Mini- Reviews in Org. Chem., 2019, 16, 409

327.DPPF-Mediated C‒H Arylation of Arenes with Aryl Iodides for Synthesis of Biaryl Linkages.

Qingbing Wang, Zhengwei Guo, Gong Chen, and Gang He

Acta Phys. Chim. Sin, 2019, 35, 1021-1026

328.Construction and Efficient Dye Absorption of Supramolecular Hydrogels by Cyclodextrin Pseudorotaxane and Clay

Yi Zhang, Lu Liang, Yong Chen, Xu-Man Chen, and Yu Liu

Soft Mater, 2019,15, 73-77.

329.Supramolecular Hydrogel with Tunable Multi-Color and White-Light Fluorescence from Sulfato-β-Cyclodextrin and Aminoclay

Jie Niu, Yong Chen, and Yu Liu

Soft Mater, 2019, 15, 3493-3496.

330.Multi-Charged Bis(p-calixarene)s/Pillararenes Functionalized Gold Nanoparticles for Ultra-Sensitive Sensing of Butyrylcholinesterase

Pei-Yu Li, Yong Chen, Chang-Hui Chen, and Yu Liu

Soft Mater, 2019, 15, 8197-8200

331.Multicolor Luminescent Supramolecular Hydrogels Based on Cucurbit[8]uril and OPV Derivative

Yong-Zhen Chang, Yong Chen, and Yu Liu

Soft Mater, 2019, 15, 9881-9885

332.Photo-Controlled Supramolecular Assemblies Based on Azo Group

Yao-Hua Liu, and Yu Liu

Prog. Chem., 2019, 31, 1528-1539

333.Construction and Modulation of Dynamic Coordination Space

Na Li, Ze Chang, Qiang Chen, Jiacheng Yin, and Xian-He Bu

Prog. Chem., 2019, 31, 10-29

334.一种用于“自顶向下”质谱数据分析的软件及其在蛋白质光解离质谱中的应用

周敏, 石莹莹, 张凯林, 张先燚, 孔祥蕾

分析化学, 2019, 47, 1153-1161

335.Synthesis, Crystal Structure and Fungicidal Activities of Ethyl 2-(3-(4-Fluorobenzamido) phenyl)- 4-((4-fluorobenzoyl)oxy)thiazole-5-carboxylate

Xiaofeng Guo, Hanxiang Su, Zhijin Fan, Xuewen Sun, Yaozheng Sun, and Zhongxiang Qin

Chin. J. Struct. Chem., 2019, 38, 923-929

336.Multivalent Supramolecular Self-Assembly between β-Cyclodextrin Derivatives and Polyoxometalate for Photodegradation of Dyes and Antibiotics

Jing Wang, Yong Chen, Ni Cheng, Li Feng, Bo-Han Gu, and Yu Liu

ACS Appl. Bio Mater., 2019, 2, 5898-5904

337.Supramolecular Crosslinked Polymer for Efficient Organic Dye Removal from Aqueous Solution

Xuan Wu, Yong Chen, and Yu Liu

Adv. Sustainable Syst., 2019, 3, 1800165.

338.Ligand-Enabled Nickel-Catalyzed Enantioselective Hydroarylation of Styrenes and 1,3-Dienes with Arylboronic Acids

Xin-Yang Lv, Chao Fan, Li-Jun Xiao, Jian-Hua Xie, and Qi-Lin Zhou

CCS Chem, 2019, 1, 328-334

339.NHC-Boryl Radical Catalysis for Cycloisomerization With C–C Triple Bond Reorganization

Ai-Qing Xu, Feng-Lian Zhang, Tian Ye, Zhi-Xiang Yu, and Yi-Feng Wang

CCS Chem, 2019, 1, 504-512

340.Ionic Liquids in Energy and Environment

Toshiyuki Itoh, Masayoshi Watanabe, and Liangnian He

Green Energy & Environment, 2019, 4, 93-94.

341.Drug Displacement Strategy for Treatment of Acute Liver Injury with Cyclodextrin-Liposome Nanoassembly

Ying-Ming Zhang, Xun Xu, Qilin Yu, Hua-Jiang Yu, and Yu Liu

iScience, 2019, 15, 223-233.

342.Bi(III)-Catalyzed Enantioselective Allylation Reactions of Ketimines

Jie Wang, Qingxia Zhang, Biying Zhou, Chen Yang, Xin Li, and Jinpei Cheng

iScience, 2019, 16, 511-523

343.Kinetic Resolution of Alkylidene Norcamphors via a Ligand-Controlled Umpolung-Type 1,3-Dipolar Cycloaddition

Chong Shen, Yuhong Yang, Liang Wei, Wu-Wei Dong, Lung Wa Chung, and Chun-Jiang Wang

iScience, 2019, 11, 146-159

344.Divergent Synthesis of 3-Substituted Thieno[3,4-b]thiophene Derivatives via Hydroxy-Based Transformations

Yue Zhou, Jie Hao, and Dongbing Zhao

Mater. Chem. Front., 2019, 3, 1422-1426

345.Palladium-Catalyzed C‒H Glycosylation for Synthesis of C-Aryl Glycosides

Quanquan Wang, Shuang An, Zhiqiang Deng, Wanjun Zhu, Zeyi Huang, Gang He, and Gong Chen

Nat. Catal., 2019, 2, 793-800.

346.Flexible Organic Photovoltaics Based on Water-Processed Silver Nanowire Electrodes

Yanna Sun, Meijia Chang, Lingxian Meng, Xiangjian Wan, Huanhuan Gao, Yamin Zhang, Kai Zhao, Zhenhe Sun, Chenxi Li, Shuiren Liu, Huike Wang, Jiajie Liang, and Yongsheng Chen

Nature Electronics, 2019, 2, 513-520

347.面向可持续发展的二氧化碳化学研究进展

姚向阳,张彦,高嵩,何良年

华中师范大学学报(自然科学版),2019, 53, 834-846

348.脲醛缓释化学肥料研究进展

赵芸,燕子红,范东升,赵彦梁,苗志伟

化肥设计,2019, 57, 6-9.

349.抗流感病毒药物合成研究纵览

岩,丁晓丽,章聚宝,周卫红,苗志伟

化学教育,2019, 40, 5-18.

350.添加型磷腈类阻燃剂在高分子材料中的应用

榕,王 学,丁晓丽,燕子红,陈勇文,陶四平,苗志伟

化学教育,2019, 40, 8-15.

351.嗪酮类杀虫剂研究进展

杨岩,王振,崔培培,吕永康,宋红健,刘玉秀,汪清民

农药学学,2019, 21, 627-642

352.基于氧化固醇结合蛋白的哌啶基噻唑类新农药创制研究进展

吴启凡, 郝泽生, 范志金

农药学学报,2019, 21, 595-608

353.顺磁标记蛋白质在溶液与细胞内研究中的应用

苏循成

中国科学:化学,2019, 49, 1318-1332

354.过渡金属催化含硅杂环合成的研究进展

韩洁莲,秦鹰,孙雨箫,赵东兵

中国科学:化学,2019, 49, 1-9

355.有机高价碘化学简介及其应用

刘丹,贺家豪,张弛

大学化学,2019, 34, 1-16