Member login

Account:

Password:

元素有机化学国家重点实验室

Faculty

Faculty

Academicians

 • Prof. Zheng-Ming Li

   

 • Prof. Jin-Pei Cheng

   

 • Prof. Li-Cheng Song

   

 • Prof. Qi-Lin Zhou

   

Chang Jiang Scholars

 • Prof. Yu Liu

   

 • Prof. Zhen Xi

   

 • Prof. Jun Chen

   

 • Prof. Chun-Ming Cui

   

National Distinguished Young Scholars

 • Prof. Xiao-Qing Zhu

   

 • Prof. Peng Cheng

   

 • Prof. Jian-Hua Xie

   

 • Prof. Shou-Fei Zhu

   

All PIs

 • Prof. Qian Peng

   

 • Prof. Xiao-Chen Wang

   

 • Prof. Wei-min Xuan

   

 • Prof. Dong-Bing Zhao